Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

Приложение 4 – Общи условия към финансираната по ОПИК проекти по схема за набиране на заявления за подкрепа чрез оборотен капитал

Дата на публикуване: Mar 2, 2021