Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

СЪДЪРЖАНИЕ

Кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК (фаза 1)

 • Условия за кандидатстване във фаза 1 и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК
 • Приложение 1 - Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение
 • Приложение 2 – Критерии и методология за оценка на проектни предложения 
 • Приложение 3 - Класификация на икономическите дейности
 • Приложение 4 – Общи условия към финансираната по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проекти по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
 • Приложение 5 - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) 
 • Заповед № З-ЦУ-1853/23.12.2020 г. за утвърждаване на изменените условия за кандидатстване и условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК по Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
 • З-ЦУ-109 от 22.01.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ с интензитет 100% по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК
 • Списък на направените промени със Заповед № З-ЦУ-1853/23.12.2020

 

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряването му, съгласно обявената от Министерство на икономиката и Национална агенция за приходите програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел

Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Бюджет Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 132 600 000 лв., а националното съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.

Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.

Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв. 

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването. 

Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на Министъра на здравеопазването. 

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които няма да могат да се възползват от програмата са:

 • които кандидатстват за отпускане на оборотен капитал за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия
 • средни предприятия, които към 31.12.2019 г. са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), т.е. когато са в колективна несъстоятелност, когато записаният акционерен капитал/вписаният в баланса на дружеството капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби, както и когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране. Всички обстоятелства, при които се счита, че дадено предприятие е в „затруднено положение“ са изброени и описани в Член 2, т. 18 на  Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията
 • микро и малки предприятия, които към 31.12.2019 г. са обект на процедура по колективна несъстоятелност или са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране
 • клонове на юридически лица, регистрирани в България поради липсата на самостоятелна правосубектност

Пълно описание на критериите и условията, вижте в раздел 11, т. 11.2 "Критерий за недопустимост на кандидатите" в Условия за кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, утвърдени със Заповед №З-ЦУ-1853/23.12.2020

Максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на предприятие

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Основна икономическа дейност – дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги и т.н., в зависимост от вида на дейностите на предприятието.

Допълнителна икономическа дейност – всяка друга дейност на предприятието/обекта, чиято крайна продукция на стоки и услуги е подходяща за доставка и реализация на пазара. Добавената стойност на допълнителната дейност трябва да бъде по-малка от тази на основната дейност.

Стойността на заявената безвъзмездна помощ се попълва служебно от НАП след одобрение на заявлението в т.3 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване. 

Изчисляване на финансовата помощ

Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС  на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност: 

 • 85 „Образование“;
 • 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
 • 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
 • 90 „Артистична и творческа дейност“;
 • 91.02 „Дейност на музеи“;
 • 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
 • 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
 • 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания;
 • 59.14 „Прожектиране на филми“;
 • 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
 • 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
 • 56 „Ресторантьорство“;
 • 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
 • 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
 • 68.32 Управление на недвижими имоти;
 • 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“

 

10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.
10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

 

 • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 79 „Туристическа агентска и операторска  дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;
 • 96.01 "Пране и химическо чистене". 

 

В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала  след  1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Интензитетът на подкрепата ще е 100%

Кандидатстване

Кандидатите ще бъдат улеснени, тъй като за подаването на формуляра ще могат да използват Портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите и специалната електронна услуга на НАП „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

При избор на услугата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, от портала на НАП, кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), където да попълни електронния формуляр за кандидатстване. Попълването и подаването на необходимите документи за участие е възможно единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Всички юридически лица, които към момента имат достъп до електронните услуги на НАП с право за подавана на декларации и документи, ще получат автоматично достъп до тази услуга. Останалите ще трябва да подадат заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице с пълнен достъп/на упълномощено лице.   

Формуляр за кандидатстване

Формулярът е опростен. С него кандидатите удостоверяват на декларативен принцип, че отговарят на изискванията по процедурата и основни данни.

Попълват се код на основната/допълнителната икономическа дейност, извършвана в засегнатите предприятия/обекти; данни за обектите и/или дейностите на предприятието с преустановена/ограничена дейност; банкова сметка; общ оборот без ДДС от затворените обекти/ограничени дейности за референтния период на 2019 година, попадащи в обхвата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % или 10 % от оборота и др. В случай, че предприятието/обектът е регистриран през 2020 г., се посочва сумата на всички реализирани през м. октомври 2020 г. приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби без ДДС (ако лицата са регистрирани по ЗДДС).

Други необходими документи

Кандидатите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят декларация към Формуляра за кандидатстване, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (когато формулярът се подава от упълномощено лице), както и декларация за МСП.

Видове допустими разходи

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Т.е. парите могат да се изразходват за – суровини, материали, външни услуги и възнаграждения.

Безвъзмездната помощ не може да се ползва за закупуване на стоки за директна продажба. 

Срок за подаване на проектни предложения

Проектните предложения следва да бъдат внесени в срок от четири седмици.

Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.

Вижте видео указание за попълването на проектно предложение за кандидатстване по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Вижте подробно ръководство за подписване и подаване на проектното предложение и кандидатстване по програмата, както и повече информация на сайта на ИСУН.  

Проверка на кандидатите

НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата. Целта е да се гарантирам, че с финансовата подкрепа няма да се злоупотребява.

Уведомяване за резултата

Предприятията, поискали подкрепа по тази програма, ще бъдат информирани по електронен път за решението относно отпускането на помощта.

Срок за предоставяне/изплащане на подкрепата

Безвъзмездната финансова помощ по схемата се предоставя чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта. 

Оттегляне на предложенията

До момента на предоставяне на помощта, кандидатът има възможност да оттегли своето заявление, като подаде писмено искане пред НАП, подписано с електронен подпис, на официалния електронен адрес на ЦУ на НАП (nap@nra.bg).

Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация относно кандидатстването за подкрепата може да се обръщате към Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 и на електронен адрес: infocenter@nra.bg.

Настоящият текст има информативен характер. Вижте пълните условия за кандидатстване и получаване на безвъзмездна финансова помощ по тази програма.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!