Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

СЪДЪРЖАНИЕ

С продължаване на въведените противоепидемични мерки със заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването са актуализирани и условията за подпомагане на микро, малки и средни предприятия с икономически последствия от пандемията COVID-19.

 

Трета фаза на процедурата се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за бизнеса в страната и е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите, преустановили и/или ограничили дейност за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

 

Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е преустановена/ограничена вследствие на една или повече от заповеди на здравния министър с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

 

Отпускането на помощта на малки и средни предприятия се предоставя при наличие на преустановяване на дейността, т.е. когато в резултат на издадените заповеди на министъра на здравеопазването съответната съвкупност от действия по предоставяне на стоки или услуги (дейност) е преустановена изобщо от предприятието, макар и това да би могло да се отнася само за част от цялостната му дейност. Ограничаването на дейността, е свързано с наличие на преустановяване за част от дейността на предприятието, свързано с местоположение или наложена забрана за извършване на съвкупността от действията, формиращи дейността. Подпомагането е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената част от дейността, тъй като същото има за определящ критерий действително реализирания оборот за определен период от време.

 

Как да кандидатствам в трета фаза на програмата?

Формулярите за кандидатстване в трета фаза се подават отново по електронен път през Портала за е-услуги на НАП и е-услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. При избор на услугата, кандидатът автоматично се пренасочва към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Всички необходими документи за кандидатстване в трета фаза на проекта ще бъдат достъпни в раздел „Е-декларации“ в ИСУН, част от процедурата „ОПИК-Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”.

 

Новото във формулярите за кандидатстване в трета фаза е декларация за обстоятелства от фирми, кандидатстващи за обекти с код по КИД-2008 56 „Ресторантьорство“ и/или 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ - за магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки (Приложение № 6).

 

Всички декларации, подавани от кандидатите се подписва от лицата, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларацията се подписват от всяко от тях. Декларацията е приложима единствено за лица, кандидатстващи с код по КИД-2008 56 „Ресторантьорство“ и/или 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ - за магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки.

 

Кандидатите, които са кандидатствали за подпомагане по фаза 1 и 2 за периоди до 31 март, вкл. и са с преустановена дейност и след този период, при попълване на формулярите за кандидатстване във фаза 3, трябва да декларират начална дата на периода на преустановяване на дейността 1 април 2021 г.

 

От НАП съветват кандидатите, които искат проверката за допустимост на посочените кодове на икономическа дейност, съгласно КИД-2008, да се извършва спрямо данните от годишните отчети за дейността на предприятията за 2020 година, да подадат отчетите си в НСИ преди да кандидатстват за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП.

 

Срокове

Ще се прилага схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване. Крайният срок за подаване на заявленията за подкрепа на кандидатите, желаещи да се включат в трета фаза на програмата е 16:30 ч. на 22 юни 2021 г.

 

Правила и насоки

В рамките на настоящата схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. В случай че един кандидат е подал повече от едно заявление за подкрепа, се разглежда само първото постъпило заявление.

 

Вижте:

 

Оттегляне на грешно подадени данни се извършва с електронно подписано искане за оттегляне на заявление, изпратено на nap@nra.bg .

Информация и съдействие клиентите могат да получат на infocenter@nra.bg и на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

 

Формуляри за кандидатстване

 

Отчитане на използваните средства, отпуснати по фаза 3

При приключване на проектните дейности крайните ползватели са длъжни да предоставят до един месец след това, чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН2020:

1. Отчет по образец (Приложение 7), съдържащ минимум следната информация:

  • наименование на лицето и ЕИК;
  • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
  • кратко описание на извършените разходи;
  • период, в рамките на който са извършени разходите;
  • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
  • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.;
  • № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи.

 

2. Декларация за липса на друго публично финансиране (Приложение № 8). 

 

Вижте повече информация в: най-често задаваните въпроси и техните отговори, свързани с трета фаза на програмата

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!