СЪДЪРЖАНИЕ

Водени от принципа за прозрачност на своите действия, екипът на НАП създаде рубриката "Прозрачно управление". В нея ще се публикуват статистическа информация и данни, представляващи обеществен интерес. Тук ще намерите също решенията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), основните стратегически и оперативни документи, както и отчетите за дейността на НАП. 

 

Данни, свързани със събиране на публични вземания

 

Обобщен Списък на длъжниците - юридически лица, с неуредени към 31.10.2021 г. данъчни и осигурителни задължения в общ размер над 5000 лв. (последно актуализиран на 17.11.2021 г.), които са изцяло необезпечени или обезпечението им не покрива дълга в пълен размер. В списъка не се включват лица с прекратена регистрация и дружества по Закона за задълженията и договорите, както и такива, чийто задължения са разсрочени или отсрочени, изпълнението им е спряно на законово основание или задълженията им са погасени, вкл. и по давност. 

Важно е да знаете, че списъкът е динамичен и е предвидена възможността лицата, които предприемат действия за плащане на задълженията си, да бъдат извадени от тях. Публичният бюлетин се актуализира от Централното управление на НАП веднъж месечно.

Данни, свързани с контролната дейност

Справка за възложени проверки и ревизии по постановления на прокуратурата за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.

 

Получатели на обществен ресурс

Информация за получатели на обществен ресурс

 

Действия в отговор на наложените санкции от OFAC

С цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ, правителството прие Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г.

 

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. НАП публикува:

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!