Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GP1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK2

СЪДЪРЖАНИЕ

Достъп до информация

Достъпът до обществена информация, която е създадена и/или съхранявана от НАП се осъществява чрез устно запитване или чрез подаване на писмено заявление.

Заинтересованите лица могат да поставят своите въпроси под формата на устни запитвания до всички структури на НАП, като ги отправят до дирекциите „Информационен център” и „Комуникации и протокол” - за Централно управление на НАП, респективно до лицата, отговарящи за връзките с обществеността в останалите структури на НАП.

Всеки служител на НАП, в рамките на своята компетентност, може също да дава отговор на устно поставени въпроси - те не предполагат развитие на формално производство по предоставяне на достъп до обществена информация и не се регистрират.

 

Достъп до обществена информация чрез подаване на писмено заявление

Редът и начинът за подаване на писмените заявления за достъп до обществената информация са описани в процедура, която указва конкретните действия, които следва да предприемат лицата, търсещи достъп до обществена информация, както и за компетентностите, правата и задълженията на служителите в НАП по отношение на тези преписки.

Вижте: Указанията по прилагане на Закона за достъп до обществена информация от служителите на НАП

Категории информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на НАП съгл. чл 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Заповед за изменение на заповед 129 от 10.02.2016 г. относно ЗДОИ, 10.02.2021 г. 

Заповед за изменение на заповед 129 от 10.02.2016 г. относно ЗДОИ, 19.07.2021 г. 

Наредба № Н-1/07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

 

Образци на документи за достъп до обществена информация

Приложенията към указанията:

 

Подаване на заявления

Писмените заявления се подават:

 1. Лично от заявителя (или упълномощено от него лице) в работното време на деловодствата на структурите на НАП;
 2. По пощата - на адресите на съответните структури на НАП;
 3. По електронен път на официалните адреси на електронна поща на: 

Работното време на деловодствата във всички структури на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване.

Адресите, телефоните за контакт и интернет адресите на всички структурни звена на НАП вижте в рубриката „Контакти”.

 

Други документи

 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2023 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2022 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2021 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2020 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2019 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2018 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2017 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2016 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2015 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2014 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2013 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2012 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2011 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2010 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2009 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.
 • Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2008 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!