Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V21K2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V21C6

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със закон частни държавни вземания. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ №52, официална интернет страница: www.nap.bg. Функциите на НАП и правомощията на нейните органи са регламентирани в Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

НАП и Вашите лични данни

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Националната агенция за приходите. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в НАП е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

 

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността, като например: име, идентификационен номер (ЕГН,ЛНЧ, ЛН, Служебен номер на НАП, др.), данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен

номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др., както и всяка информация, отнасяща се до вече идентифицирано лице. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Защо обработваме Вашите лични данни?

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на НАП – обслужване на лицата, установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски, обезпечаване и събиране на публични вземания, в това число и установяване на имущественото и финансово състояние на задължените лица, установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, надлежно информиране на клиентите на НАП, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.

 

Принципи, от които се ръководим и които спазваме

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. Националната агенция за приходите стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, отчетност, цялостност, поверителност, ограничение на съхранението при наличие на законови изисквания за това, както и обработване на данните в обем, необходим за изпълнение на конкретна, законоустановена цел.

 

Какви са Вашите права?

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Получаване на информация за категориите лични данни, които се обработват от администратора на лични данни НАП;
 • Коригиране/допълване, ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на орган на НАП;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това (субектите на данни следва да имат предвид, че „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право);
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на НАП, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от НАП и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита – в случай, че правата Ви са били нарушени или съществуват основателни съмнения за това, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните в НАП на посочените по-долу форми на контакт, да потърсите право на защита по административен или съдебен ред. Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до изпълнителния директор на НАП в офис на НАП, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

 

Кога можем да разкрием Ваши лични данни?

Националната агенция за приходите прилага комплекс от организационни и технически мерки, за да защити Вашите лични данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до същите.

Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Настоящата Политика е публично достъпна на официалната интернет страница на НАП: www.nap.bg.

За повече информация относно политиката по защита личните данни в НАП, сигнали, предложения и други въпроси, можете да се свържете с Агенцията чрез:

 • Информационния център на НАП, на тел. 0700 18 700, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа;
 • Официалната Интернет страница на НАП www.nap.bg/;
 • Длъжностно лице по защита на данните в НАП – тел.: 02/98593335, електронен адрес: infocenter@nra.bg;

При необходимост от получаване на допълнителна информация за обработвани Ваши лични данни в структурите на НАП: 

 •   За Териториална дирекция на НАП София – тел.: 02/98596717;
 •   За Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ -  тел.: 02/98593427;
 •   За Териториална дирекция на НАП Пловдив – тел.: 032/935 615
 •   За Териториална дирекция на НАП Варна  – тел.: 052/360504;
 •   За Териториална дирекция на НАП Велико Търново – тел.: 062/617266;
 •   За Териториална дирекция на НАП Бургас – тел.: 056/878324.
   

В случай, че са налице основателни съмнения, че правата Ви са били нарушени, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните в НАП на посочените по-горе форми на контакт.

За контакт с надзорния орган - Комисия за защита на личните данни: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ №2, имейл: kzld@cpdp.bg, интернет страница: https://www.cpdp.bg.

Вижте: Оценка на въздействието върху защитата на данните

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!