Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

Над 600 хил. лв. са усвоени от НАП чрез успешно изпълнените през 2015 г. проекти по ОПАК

Проект №1: Подобряване управленския капацитет в НАП чрез провеждане на индивидуален коучинг, екипен коучинг и обучение за изграждане на ефективен публичен имидж за висши служители в НАП

Проект №2: Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие.

Проект №3: Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с  изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация

Проект №4: Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП

Проект №5: Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за изчистване и зареждане на данни от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП

Проект №6: Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения

Проект №7: Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за администриране на бази данни

Проект №8: Придобиване и развиване на знанията и уменията на служителите на НАП за работа със софтуерни продукти от платформата АРИС и MS Office при управление на бизнес процесите и  ИТ-архитектурата на НАП

Проект №9: Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП

Проект №10: Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП

Проект №11: Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерт за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения

Проект №12:Повишаване квалификацията и капацитета на служителите от НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране

Проект №13: Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“  в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения

Проект №14: Повишаване компетентността на служителите, заети с данъчно-осигурителния контрол в Централно управление на Националната агенция за приходите

Проект №15: Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска

Проект №16: Eкипен коучинг по лидерство

Проект №17: Надграждане и усъвършенстване на капацитета на служители на НАП с цел повишаване качеството  на предоставяните услуги за клиентите на Агенцията

Проект № 18 Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП

Проект № 19 Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет

Проект № 20 Повишаване на знанията и уменията на служителите на НАП за извършване на инвентаризации на специфични стоки и материали

Проект №21 Повишаване  и надграждане на знанията и уменията на служителите от  НАП ангажирани с извършване на одитни дейности, във връзка с изпълнение на служебните им задължения

Проект №22 Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)“

Проект №23 „Обучение за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор“

Проект №24 „Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика“

Проект №25 "Повишаване на знанията и уменията на служителите на Националната агенция за приходите, свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост"

Проект №26 “Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска”

Проект № 27 „Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при  третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“

Проект № 28 „Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“

Проект № 29 „Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране и надграждане на езиковите умения на висшето ръководство на НАП“

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!