Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S83

СЪДЪРЖАНИЕ

Представяме ви  Харта на клиента на НАП, с която ние, екипът на НАП, си поставяме за цел да удовлетворяваме високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

С Хартата на клиента на НАП ясно заявяваме, че правата и отговорностите Ви като клиенти кореспондират с нашата отговорност като екип да предоставяме качествени услуги на най-високо ниво. Искаме да Ви уверим, че всеки контакт лице в лице с нас ще бъде насочен към сътрудничество, подкрепа и коректно отношение при изпълнение на задълженията Ви. Искаме да Ви покажем, че непрекъснато развиваме вътрешния си потенциал, че отчитаме всички Ваши потребности като наши клиенти и че работим още по-упорито, за да бъдем Ваш партньор. Търсим Вашето мнение, коментари и препоръки, за да можем да измерим какво сме постигнали и за да се развиваме в бъдеще. Разчитаме на Вашата подкрепа и Ви обещаваме нашата.

Харта на клиента

Национална агенция за приходите (НАП) администрира събирането на данъци, осигурителни вноски, други публични и държавни вземания и осъществява надзор върху хазартната дейност, съгласно законите на Република България, за да осигури финансирането на публичните разходи.

Хартата на клиента на НАП е рамката на нашите общи ангажименти и отговорности, спрямо дадените ни по закон права. Съвместната ни работа е с визия за коректно отношение, взаимно уважение, бързи и лесни за достъп услуги.

Вашите права

Какво можете да очаквате от нас?

  1. Да работим с най-високо ниво на професионализъм и експертиза
  2. Да се отнасяме с уважение към Вас
  3. Да получавате честно и справедливо отношение
  4. Законността и спазването на правилата да са водещи в работата ни
  5. Гарантирана от нас конфиденциалност на вашите данни и информация
  6. Да получавате подкрепа и съдействие от екипа ни при разбиране и изпълнение на задълженията Ви

Екипът на Агенцията е Ваш партньор и Ви подкрепя в процеса на изпълнение на данъчните и осигурителните Ви задължения.

Вашите ангажименти

Какво ние очакваме от Вас?

  1. Коректност и спазване на законодателството в областта на данъците, осигуровките и заплащането на публични задължения
  2. Уважение и добро отношение към служителите на Националната агенция за приходите
  3. Прозрачност, информираност и съдействие в процеса на работа с екипа на НАП

Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с променящата се икономическа, демографска и технологична среда, измененията в нормативната уредба, дейността на Агенцията и за да отговаря на Вашите очаквания и потребности.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!