Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SO0

СЪДЪРЖАНИЕ

За периода от 2011 г. до момента Националната агенция за приходите е изпълнила успешно 43 проекта, от които 29 по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), 2 по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), 1 по Механизъм за свързване на Европа (към ЕК), 4 по Програма „Еркюл“ III на Европейската служба за борба с измамите (към ЕК), 5 по Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) към ЕК и 2 по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Общо усвоените средства по тези проекти са на стойност над 15 млн. лв. Чрез изпълнението на проектите бяха постигнати съществени резултати за дейността и развитието на НАП.

Информация относно изпълнените проекти и проектите в процес на изпълнение можете да намерите в следните линкове:

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!