Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SO0

СЪДЪРЖАНИЕ

Инструмент за техническа подкрепа (ИТП) към Главна Дирекция „Подкрепа на структурните реформи“
 


Проект „Повишаване на мрежовата и информационна сигурност в НАП“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“ на ЕС
Проектът представлява предоставяне на техническа подкрепа (консултантска помощ) на НАП, с цел подобряването на мрежовата и информационната сигурност на агенцията. Чрез изпълнението на проекта бяха надградени знанията и уменията на експертите по киберсигурност в НАП, като същевременно беше създадена стабилна рамка за управление на киберсигурността, в съответствие с националните и европейски изисквания. Бяха постигнати следните резултати: проведен онлайн семинар с експерти от данъчни администрации на държави-членки на ЕС. Събрана информация за практиката в мрежовата и информационната сигурност в други данъчни администрации на ЕС; изготвен технически доклад за текущата мрежова и информационна инфраструктура на НАП и предложена нова/ актуализирана рамка за управление на киберсигурността; актуализирани политики и процедури за мрежова и информационна сигурност в НАП; изготвени обучителни материали и проведени обучителни сесии по мрежова и информационна сигурност за служители на НАП. 
 
Проект „Разработване и внедряване на методология за оценка на корупционния риск в НАП на Р България“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“ на ЕС

В рамките на проекта бяха направени преглед на съществуващата правна рамка, подбор и анализ на референтния показател в други държави членки. Бяха разработени учебни материали и проведени обучения, във връзка с оценката и овладяването на корупционния риск в Националната агенция за приходите. Успешното изпълнение допринесе за изготвяне и внедряване на методология за оценка и управление на риска от корупция в Агенцията.


 
Програма „Еркюл“ III на европейската служба за борба с измамите
 

Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“ (Програма "Еркюл" III).

Като резултат от реализирането на проекта, Приходната агенция на РБ придоби оборудване, необходимо за функциониране на IT-Forensic лаборатории/работни места в своите структури. Това доведе до постигане на повишена ефективност при събиране на качествени доказателства в електронен вид, необходими за осъществяваната от НАП контролна дейност, вкл. за разкриване и противодействие на укрити приходи и схеми за данъчни измами. НАП вече разполага с необходимото оборудване /хардуер и софтуер/, гарантиращо събирането на доказателства в хода на контролните производства по начин, осигуряващ тяхното използване при мотивиране на издаваните актове и последващата им стабилност в хода на административни и съдебни обжалвания.
Като краен резултат се повиши събираемостта на данъчни задължения и се ограничиха загубите за националния бюджет, както и за бюджетите на други ДЧ на ЕС. 
 
Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“

Проектът е изпълнен по Споразумение № 831515 — BG-NRA-REG4200-4000 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Еркюл“ III на Европейска служба за борба с измамите (OLAF). Чрез изпълнението на проекта се постигна защита на финансовите интереси на Република България и системата на собствени ресурси на ЕС, чрез оптимизиране на контролната дейност на НАП България в областта на превенцията и разследването на нередности и данъчни измами, свързани с прилагането на митнически режими 4200 и 4000, чрез засилване на транснационалното сътрудничество с приходните администрации от Балканския регион.
 


 
Механизъм за свързване на Европа (CEF)
 

Проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“. 
В рамките на Механизъм за свързване на Европа, НАП (в качеството на координатор) реализира проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“, в партньорство с Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Агенцията за социално подпомагане. Чрез изпълнението на проекта се постигна развитие на системите на българските контактни точки, което позволява бърз електронен обмен на данни свързани със социалноосигурителната информация в рамките на ЕС.
 

 
Оперативна програма „Региони в растеж“

 

Проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация” по Оперативна програма „Региони в растеж“
С реализирането на дейностите по проекта бяха постигнати следните резултати: обновена, санирана и ремонтирана административна сграда, положена топлоизолация по фасадните стени на цялата сграда, извършен ремонт и топлоизолация на покрив, монтирана нова PVC дограма, ремонтирани отоплителна и водопроводна инсталации,  енергоспестяващо осветление, ремонтирани етажни разпределителни табла и ГРТ, изградена пожароизвестителна система,    мълниезащитна и заземителна инсталация, монтирани три фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди, съпътстващи мерки, допринасящи за постигане на клас на енергопотребление „А“, постигнато по-високо ниво на енергийна ефективност, както и намалени разходи на енергопотребление.
 
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в град Пазарджик“ по Оперативна програма „Региони в растеж“

С реализирането на дейностите по проекта бяха постигнати следните резултати: обновена, санирана и ремонтирана административна сграда, положена хидроизолация на покрив, положена топлоизолация по ограждащите конструкции, подменена дограма, подменен стар и неефективен котел с нов, подменена горивна база и включване в градската газоразпределителна мрежа, подменена стара отоплителна инсталация, постигнато по-високо ниво на енергийна ефективност, намалени разходи на енергопотребление, както и достигнат клас „С“ на енергопотребление на сградата.
В рамките на четири реализирани проекта по ППСР, НАП е получила техническа (консултантска) подкрепа от страна на експерти от данъчни администрации на държави членки и външни консултанти, с цел подобряването на дейността на бизнес функции на агенцията. Проучени са опит и добри практики в държави членки, разработени са нормативни документи и са проведени специализирани обучения/ семинари за служители на НАП.
  
 

Оперативна програма „Добро управление“

 
Проект „Надграждане на знанията и уменията на служители на НАП, чрез участие в специализирани обучения“ 
 

С реализирането на заложените дейности по проекта, бяха обучени общо 315 служители на НАП, получили сертификат за преминато обучение. В резултат на проведените обучения служителите от функции „Събиране“, „Държавни вземания” и от дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ надградиха своите знания и умения  свързани с промените в Закона за особени залози (ЗОЗ), конкуренцията между изпълнителното производство по ДОПК, ГПК, производството по ЗОЗ и промените в областта на вещното право, ограниченията на правото на собственост и вещни тежести. 
 
 

Проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“ 
 

В изпълнение на проекта са надградени информационните системи на НАП за предоставяне на електронни административни услуги и е изградена архитектура, ориентирана към услуги (SOA), с цел предоставянето на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. 
Постигнати са повишаване качеството и бързината на предоставяните от НАП електронни административни услуги; подобряване на производителността и ефективността на основните информационни системи на НАП за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи; осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA; изграждане на вътрешен капацитет в НАП за поддържане и развитие на архитектура, ориентирана към услуги.
 
 

Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите от териториалните структури на НАП, чрез провеждане на специализиранo обучениe за прилагане на Национални счетоводни стандарти /НСС/“ 

В изпълнение на проекта са обучени общо 190 служители от териториалните дирекции на НАП и дирекции "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", получавайки сертификат за преминато обучение. 
Обучението допринесе за повишаване информираността на служителите на НАП в сферата на счетоводните стандарти, в резултат на което се очаква да се минимизира количеството допускани грешки и слабости в осъществяваните дейности, в следствие на пропуски в познаването на счетоводните стандарти, което е съществен фактор за повишаване ефективността на контролните органи в НАП.
 
 

Проект „Електронният документ в административните производства по ДОПК/АПК. Теоретически и практически аспекти“ 
 

Реализирането на проекта допринесе за надграждането и придобиването на специализирани знания и умения на 180 служители от дирекции ОДОП и ТД на Националната агенция заприходите, свързани с теоретическите и практически аспекти на електронния документ в административните производства по ДОПК/АПК. Това от своя страна е предпоставка за по-ефективно изпълнение на техните задължения, оптимизиране на работните процеси и постигането на по-високи резултати в основни за НАП дейности.

 

Програма за подкрепа на структурните реформи

Проект „Укрепване на административния капацитет на Национална агенция за приходите при мониторинга и контрола на електронната търговия“ (етап 1 и етап 2)

Изпълнението на проекта допринесе за изграждането на висококвалифициран административен капацитет на централно и териториално ниво в НАП, притежаващ необходимите практически знания и умения за осъществяване на ефективен контрол върху електронната търговия, с цел повишаването на събираемостта на данъци и намаляване дела на сивата икономика в областта на електронната търговия в България.

 

Основни резултати от изпълнението: 

  • технически доклад с анализ на правната рамка на електронната търговия;
  • технически доклад с анализ на оперативната рамка на електронната търговия, вкл. Оперативен наръчник за провеждане на контролни производства на електронни търговци;
  • технически доклад за разработване на стратегическа рамка на електронната търговия;
  • проведени семинари тип „обучение за обучаващи“ за 75 служители на НАП, занимаващи се с контрол на електронната търговия.

 

Проект „Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България“

Изпълнението на проекта допринесе за подобряването на възможността за автоматичен анализ на риска, при проследяването на превоза на стоки с висок фискален риск, както и за създаването на възможност за предварително деклариране на движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

Основен резултат от изпълнението: 

  • разработена техническа спецификация за аналитичен софтуер, в подкрепа на процеса по автоматизация на контрола върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България.

 

Проект „Промяна в подхода за събиране на просрочени публични задължения“

Изпълнението на проекта допринесе за повишаване на общите приходи от публични вземания, вкл. повишаване на събирането на просрочени публични вземания; нарастване на доброволното изпълнение, чрез третиране на длъжника с техники на поведенческите науки за повишаване на неговата мотивация; оптимизиране на разхода на време, ресурс и капацитет.

Основен резултат от изпълнението:

  • разработена/ен стратегия/наръчник за събиране на просрочени публични задължения.

 

Проект „Придобиване на специфични умения и представяне на добрите практики в сферата на трансферното ценообразуване чрез провеждане на специализирано обучение“

Изпълнението на проекта спомогна за изграждането на висококвалифициран екип в НАП, притежаващ необходимите знания и умения за прилагане на правилата за трансферно ценообразуване и противодействие на отклонението от данъчното облагане. Проектът допринесе за подобряване на качеството на контролните дейности и ограничаване на риска от неспазване на данъчното законодателство, както и за повишаване на прозрачността и предсказуемостта на действията на НАП и създаване на усещане сред данъкоплатците за справедливост на данъчното облагане, чрез прилагане на единен, систематизиран и ефективен подход за контрол върху сделките между свързани предприятия.

Основни резултати от изпълнението:

 

  • разработени въпросници и инструменти за използване от органите по приходите на НАП, в хода на извършваните контролни производства в областта на трансферното ценообразуване;
  • проведено обучение за 78 служители на НАП в областта на трансферното ценообразуване.

 

Проект „Подобряване процеса на оценка на данъчните липси в Национална агенция за приходите“

Проектът допринесе за подобряването на процеса на оценка на данъчните липси на високо ниво и придобиването на нови познания в тази област. В рамките на изпълнението му бяха извършени представяне/запознаване с методологията на МВФ „отгоре-надолу“ за оценка на данъчните липси; подготвителен етап за оценка на приходните липси (подготовка на данните, корекции свързани с данъчното законодателство); оценяване на данъчните липси, съвместно с експерти от МВФ; анализиране и представяне на крайните резултати.

Основни резултати от изпълнението:

  • доклад „Програма за анализ на несъответствията при администрирането на приходи - несъответствия в приходите от данъка върху добавената стойност“;
  • доклад „Програма за анализ на несъответствията при администрирането на приходи - несъответствия в приходите от корпоративно подоходно облагане“.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!