Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80G95
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK0

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието в тази рубрика е в процес на актуализация.

Пълното съдържание на рубриката "Профил на купувача" е достъпно на https://old.nra.bg/page?id=302

Обществени поръчки, обявени от НАП може да видите и в сайта на АОП

 

В изпълнение на чл. 244, ал. 1 от ЗОП, са публикувани и Вътрешни правила за управление на цикъла по възлагане на обществени поръчки в системата на НАП – Версия 6 и приложения към тях
Същите са в процес на актуализация до Версия 7, във връзка с последните изменения в ЗОП и ППЗОП, в т.ч. и централизацията на обществените поръчки в НАП.

 

Превенцията на проявленията на корупция, в частност в областта на обществените поръчки, е между приоритетите в дейността на Националната агенция за приходите /НАП. Ще сме признателни за Вашата обратна връзка, която можете да ни дадете, като попълните Анкета за активна обратна връзка с лицата, проявили интерес към организирани от НАП обществени поръчки, участници в процедури/поръчки или изпълнители по договори за обществени поръчки. 

 

 

Анкета

Анкета за активна обратна връзка с лицата, проявили интерес към организирани от НАП обществени поръчки, участници в процедури/поръчки или изпълнители по договори за обществени поръчки.
14.02.2024

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!