Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO716E3
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO71M94

СЪДЪРЖАНИЕ

Една от целите на Национална агенция за приходите (НАП) като работодател е непрекъснатото повишаване на професионалната квалификация на служителите, която включва и подобряване на личната и екипна ефективност, както и усъвършенстване на уменията за работа със софтуерни приложения. НАП организира и обучения за развиване на управленската и лидерската компетентност на ръководителите за създаването и ръководенето на успешни екипи. Приходната агенция се стреми към постоянно усъвършенстване на процеса по обучение, свързано с оптимална продължителност на обученията, създаване и актуализиране на учебни програми и работни материали, гъвкава форма на провеждане на обученията и надграждане на знанията и уменията на обучаващите.
Екипът на НАП разбира силата на добрата обратна връзка и затова държи на даването и получаването на такава в процеса на обучение, защото е от съществено значение за подобряване както на самия процес, така и на знанията и уменията на участниците в обученията.

Планиране

Дейността по планиране на обучения е елемент от управлението на човешките ресурси в Националната агенция за приходите и фактор за ефективността на организацията като цяло.
Изпълнителният директор на НАП ежегодно утвърждава Национален план за обучения, съобразно приоритетите на Агенцията, като целта на заложените в плана обучения е свързана с повишаване на професионалната квалификация, усъвършенстване на уменията за работа със софтуерни приложения, личната и екипна ефективност, развиване на управленската и лидерска компетентност на ръководителите и интегриране на новоназначените служители в работната среда.
Всяка година се провеждат работни срещи и национални съвещания на отделните функции, които са включени в План за национални съвещания и работни срещи.
Дирекция „Управление на човешките ресурси“ изготвя и Годишен план за обучения, в които се включват всички задължителни обучения за служителите назначени за първи път на държавна служба и на ръководна позиция. Освен тях в ГПО се включват други обучения, организирани и провеждани от Института по публична администрация и Школата по публични финанси.
Ежегодно се утвърждава Каталог за професионални обучения, чрез които се подпомага процеса, свързан с планиране на обучения в Местните планове за обучения на Централно управление на НАП и териториалните дирекции. В Местните планове се включват обучения, относими към потребностите на служителите от съответната териториална дирекция и ЦУ на НАП.
 

Избор на професионални обучения

Служителите на НАП имат възможност да избират обучения от Каталога за професионални обучения, който се състои от пет раздела, както следва:

 • Раздел I Специализирани обучения – В този раздел са включени теми за обучения, свързани със счетоводното, процесуалното и материално данъчно и осигурително законодателство и друга нормативна уредба, прилагана в НАП.
 • Раздел II Функции и дейности по управление на човешките ресурси – Включените в раздела обучения, информационни срещи и консултации предлагат практически приложими знания и умения. Те дават възможност за интегриране на наученото и споделяне на опит и практики по отношение на управлението на човешките ресурси, както и реални казуси от условията и средата в организацията.
 • Раздел III Корпоративни обучения. Управленски умения и лична ефективност – Включените в този раздел обучения са предназначени за развитие на управленските умения на ръководителите и за повишаване на личната и екипна ефективност на всички ръководители и служители на експертни длъжности в НАП.
 • Разделът съдържа обучения, насочени към развитие на общите компетентности, по които се оценява работата на служителите, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА).
 • Раздел ІV Обучения за работа със софтуерни приложения – Този раздел включва теми за обучения относно придобиване/надграждане на знания и развиване на умения за работа със софтуерни приложения, които служителите в НАП използват при изпълнение на служебните си задължения.
 • Раздел V Електронни самообучения – Този раздел включва електронни обучения, които са достъпни за всички служители и са предназначени за самоподготовка в удобно за тях време.
   

Организиране

Обученията в НАП се организират на централизиран и териториален принцип. Обученията на централизиран принцип се организират от служители в дирекция „Управление на човешките ресурси“, отдел „Обучение“ като в целевата група се включват служители от ЦУ на НАП и различните териториални дирекции. Обученията на териториален принцип се организират от служители в отдел „Управление на човешките ресурси“ в съответната Териториална дирекция, а в целевата група участват служители само от тази административна структура.
Национална агенция за приходите разполага с учебни центрове в гр. Банкя и к.к. Боровец и бази в гр. Доспат и гр. Поморие, както и с учебни зали в гр. София, офис „Младост“, в които се провеждат обучения и работни срещи на служители на Агенцията.
 

Видове обучения

Национална агенция за приходите предоставя на своите служители следните видове обучения:

 • Въвеждащо обучение и обучение на работното място от наставник, т. нар. Въвеждаща програма:

Задължителна е за новоназначени и преназначени служители и е с продължителност 6 месеца. Въвеждащото обучение се състои от обща и специализирана част. Всеки новоназначен служител преминава през обща част на въвеждащото обучение не по-късно от 1 месец след постъпването на работа в НАП. В общата част служителите придобиват знания, свързани с организационната структура, култура и ценности на НАП, етичен кодекс и противодействие на корупцията, управление и развитие на човешките ресурси, стандарти за административно обслужване и ефективни методи за водене на преговори и комуникация с клиентите, работа в екип, документооборот, мрежова и информационна сигурност, законосъобразно обработване и защита на информацията в НАП.
В специализираната част на въвеждащото обучение участват новоназначени и преназначени служители в основните функции на НАП: „Обслужване“, „Контрол“, „Фискален контрол“, „Събиране“ и „Обжалване“. В тази част служителите придобиват задълбочени знания и формират умения, свързани с прилагането на счетоводното, данъчното и осигурително законодателство, както и приложимите процедури в съответната функция. 
Основният принцип, който се следва при реализирането на Въвеждащата програма е редуване на теоретично обучение в учебна зала и/или в електронна форма и допълващо го практическо обучение на работното място с наставник. Наставникът е опитен служител, който въвежда новоназначения/преназначения постепенно в спецификата на дейността на работното място и структурното звено, помага за изграждане на чувството за принадлежност към звеното и улеснява интегрирането на новоназначения/преназначения служител в работната среда.

 • Специализирани обучения;
 • Обучения за лична ефективност и развиване на „меки“ умения;
 • Обучения, свързани с управление на човешките ресурси;
 • Езикови обучения;
 • Обучения, свързани с използване информационни технологии и програмни продукти;
 • Обучение за обучаващи по техники на преподаване и разработване на учебни материали;
 • Обучение за обучаващи за разработване на електронни курсове за обучение;
 • Обучение за обучаващи по съдържателната част на конкретна тема за обучение.
   

Форми на обучение

 • Присъствени обучения - курсове, семинари, тренинги, форуми, конференции и др.;
 • Електронни обучения с онлайн обучаващ екип;
 • Дистанционни обучения във виртуална класна стая;
 • Комбинирани обучения (присъствена и електронна форма);
 • Електронни самообучения.

НАП разполага със Система за дистанционно електронно обучение (СДЕО). Достъп до нея имат всички служители. В СДЕО е внедрена функционалност, наречена „Виртуална класна стая“, която дава възможност за синхронна комуникация в реално време между обучаващи и обучаеми чрез използване на видеоконферентна връзка. В СДЕО има  електронна библиотека, която съдържа учебни материали от проведените присъствени обучения.
 

Обучаващи

Около 80 % от обученията в НАП се провеждат от вътрешни обучаващи – щатни и нещатни преподаватели. Щатните обучаващи са служители в Централно управление на НАП, дирекция „Управление на човешките ресурси“, отдел „Обучение“, а нещатните обучаващи са служители от цялата администрация с висока експертиза в професионалната област, в която работят. Обучаващите в НАП са преминали обучение по методи и техники на преподаване и разработване на курсове и учебни материали. 

Оценка

Оценката на ефективността от проведените обучения в НАП се извършва:

 • чрез анкетна карта, тест, казус, непосредствено след провеждане на обучението;
 • след определен период (6 месеца) от приключване на обучението с цел проверка на усвоените знания и умения и степента на прилагането им при изпълнение на преките задължения на служителя.

Партньорство между НАП и водещите университети в България

НАП е в дългосрочно сътрудничество с водещите университети у нас и обхваща следните области:

 • Разработване на съвместни стажантски програми и мотивиране на студентите да участват в тях;
 • Презентиране на НАП като подходящо място за работа и провеждане на студентски стаж на организирани от университетите форуми, семинари и други събития, свързани с кариерното развитие на студентите;
 • Провеждане на регулярни срещи между служители на НАП, студенти и университетски преподаватели за обсъждане на възможностите за работа и кариерно развитие в НАП;
 • Участие на представители на университети, бизнеса и държавната администрация в срещи за обсъждане на добри практики, разработване на стратегии и подходи за мотивиране, привличане и задържане на работа на креативни, високо квалифицирани млади хора, организирани от НАП.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!