Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO71663
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO71674

СЪДЪРЖАНИЕ

Профилът на длъжност има за цел подпомагане развитието на потенциала на човешките ресурси, създаване на среда, която да гарантира оптимално използване и трансформиране на знанията и уменията. Направленията на приложение са подпомагане процесите на професионално ориентиране, на самооценка и самоусъвършенстване на служителите, на разработване на учебни планове и програми.

Профилът на длъжност включва:

 • описание на длъжността – съдържание, задължения, отговорности и взаимоотношения;
 • личностни индикатори – квалификационно-образователни и поведенчески.

В него се определят основните дейности за дадена длъжност и профила на успешния служител, заемащ длъжността, т.е. дава отговор на въпросите „Какво трябва да върши служителя?“ и „Какви компетентности трябва да притежава служителя?“.

С цел подпомагане процеса на професионално ориентиране на бъдещите служители в основните функции на НАП са разработени Профили на длъжностите:

 • инспектор по приходите в главна дирекция „Фискален контрол“;
 • инспектор по приходите в дирекция „Контрол“, отдел „Проверки“;
 • инспектор по приходите в дирекция „Контрол“, отдел „Ревизии“;
 • инспектор по приходите в дирекция „Обслужване“;
 • публичен изпълнител в дирекция „Събиране“.

Инспектор по приходитеглавна дирекция „Фискален контрол“

 Съдържание на длъжността:

Предприемане на действия при осъществяване на контрол по прилагане на данъчното законодателство чрез извършване на фискални проверки на задължени лица, свързани със стоки с висок фискален риск и в частност на данъчно-осигурителен контрол върху отчитането на продажби от задължени лица, налични активи и др.

Задължения и отговорности на длъжността:

 • Извършване на дейности, свързани с фискалния контрол;
 • Осъществява фискален контрол, чрез спиране на транспортни средства на територията на страната. Извършва действия по проверка на документите, придружаващи стоката, събира данни за изпращача и получателя, мястото, датата и часа на получаване на стоката и др.;
 • Извършва проверки за съответствието между вида и количеството на стоката по придружителните документи, въведени при поставяне на техническите средства за контрол и действителния вид и количество на стоката на мястото на получаване/разтоварване;
 • Поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва стоката;
 • Извършва проверки на място в офиси, търговски и производствени помещения, складове и други, свързани с осъществяването на стопанска дейност от задължени лица със стоки с висок фискален риск;
 • Извършва преценка на всички доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на проверката;
 • Предприема действия за обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК, като стоката и документите за нея се изземват;
 • Уведомява публичните изпълнители за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

Взаимоотношения на длъжността:

 1. Вътрешно-административни:
 • с ръководител на екип;
 • с директор на дирекция „Оперативни дейности“, с началник на отдел „Оперативни дейности“, с началник на сектор „Мобилни групи“ и с началник на сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“;
 • със служителите в дирекция „Оперативни дейности“;
 • със служители на други дирекции/отдели/сектори в ТД на НАП.
 1. Външно-ведомствени:
 • Българска агенция по безопасност на храните;
 • Областни дирекции на МВР;
 • Гранична полиция;
 • Изпълнителна агенция автомобилна администрация.
 1. Други контакти:
 • с проверяваното задължено лице в хода на извършваната проверка.

Компетентности на длъжността:

 1. Квалификационно-образователни:
 • Образователна степен – висше, бакалавър;
 • Предпочитано професионално направление – икономика или друго висше образование с подходящ профил.
 1. Личностни и професионални:
 • Предприемчивост – постигане на резултати въпреки трудности и съпротива. Извършване на работа и спазване на срокове в динамична и предизвикателна среда;
 • Самоувереност – умения за общуване, изискващо мотивиране и влиятелност при спазване на утвърдените процедури;
 • Перфекционизъм – внимание към детайлите и точност с цел осигуряване на прецизност при спазване на установени стандарти и избягване допускането на неточности и грешки;
 • Контактност – умение за активно влияние на различни хора, способност за изграждане на доверие и постигане на съгласие чрез ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Внимание – грижа за последствията от извършени действия и контролиране на качеството, баланс при приоритизиране на задължения и отговорности;
 • Търпимост – умения за внимателно изслушване и способност за запазване на спокойна комуникация при решаване на различни казуси;
 • Адаптивност – способност за реагиране към промени и ефективност при изменящи се условия, умение за избягване на безпокойство и конфронтация с хора;
 • Компютърни умения – познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office;
 • Професионален опит за инспектор по приходите – не се изисква.

Испектор по приходите, дирекция „Контрол“, отдел „Проверки“

Съдържание на длъжността:

Предприемане на действия при осъществяване на контрол по прилагане на данъчно-осигурителното законодателство чрез извършване на проверки.

Задължения и отговорности на длъжността:

 • Извършва проверки по прилагане на данъчното и осигурително законодателство;
 • Осъществява предварителен преглед и анализ на наличната информация за проверяваното лице;
 • Изисква представяне на документи и писмени обяснения от проверяваното лице, събира доказателства от трети лица, външни органи и източници, извършва действия за обезпечаване на доказателства;
 • Проверява и анализира счетоводна и търговска документация на проверяваното лице;
 • Извършва проверки в офиси, търговски и производствени помещения и други обекти на проверяваното лице;
 • Изготвя: искания за извършване на насрещна проверка, молба и съпътстващ доклад за обмен на информация;
 • Извършва анализ на всички доказателства, събрани в хода на проверката, прави предложение: за изготвяне на експертиза, за отвод или самоотвод при наличие на основание, за спиране, възобновяване и прекратяване производството по извършване на проверка;
 • Подготвя съответния документ за приключване на проверката и го предоставя за съгласуване на ръководител на екип „Проверки“ чрез функционалностите на ИС „Контрол“;
 • Съставя и връчва АУАН и изготвя проект на наказателно постановление;
 • Обработва всички документи, чрез използване функционалността за архивиране в ИС „Контрол“ и ги архивира в СУЕА;
 • Изготвя справки, доклади, становища и др. документи за извършените проверки.

Взаимоотношения на длъжността:

 1. Вътрешно-административни:
 • с ръководител на екип в сектор „Проверки“;
 • с директор на дирекция „Контрол“, с началник на отдел „Проверки“ и с началник на сектор „Проверки“;
 • със служителите в дирекция „Контрол“;
 • със служители на други дирекции/отдели/сектори в ТД на НАП.
 1. Други контакти:
 • с проверяваното задължено лице в хода на извършваната проверка.

Компетентности на длъжността:

 1. Квалификационно-образователни:
 • Образователна степен – висше, бакалавър (магистър за завършилите специалност „Право“);
 • Предпочитано професионално направление – икономика, право, стопанско управление или друго висше образование с подходящ профил.
 1. Личностни и професионални:
 • Предприемчивост – постигане на резултати въпреки трудности и съпротива. Извършване на работа и спазване на срокове в динамична и предизвикателна среда;
 • Самоувереност – умения за общуване, изискващо мотивиране и влиятелност при спазване на утвърдените процедури;
 • Перфекционизъм – внимание към детайлите и точност с цел осигуряване на прецизност при спазване на установени стандарти и избягване допускането на неточности и грешки;
 • Контактност – умение за активно влияние на различни хора, способност за изграждане на доверие и постигане на съгласие чрез ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Внимание – грижа за последствията от извършени действия и контролиране на качеството, баланс при приоритизиране на задължения и отговорности;
 • Доброжелателност – създаване и поддържане на добро впечатление и взаимоотношения, основани на искрени и честни намерения. Избягване на безпокойство и конфронтация с хора;
 • Креативност – изследване на непознати ситуации, настойчивост в търсене на решения и нестандартност при справянето с проблеми;
 • Адаптивност – способност за реагиране към промените и ефективност при изменящи се условия, опит за разбиране на промяната, показване на готовност за научаване на нови начини, чрез които да се постигнат работните цели;
 • Екипност – умения за работа в екип, възможност за избягване на конфликти и работа, основана на сплотеност и сътрудничество;
 • Размишление – концентриране върху различни идеи и концепции в процеса на вземане на оптимално решение;
 • Компютърни умения – познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office;
 • Професионален опит за инспектор по приходите – не се изисква.

Инспектор по приходите, дирекция „Контрол“, отдел „Ревизии“

Съдържание на длъжността:

Предприемане на действия при осъществяване на контрол по прилагане на данъчно-осигурителното законодателство чрез извършване на ревизии.

Задължения и отговорности на длъжността:

 • Осъществява предварителен преглед и анализ на наличната информация за ревизираното лице;
 • Изисква документи и писмени обяснения от ревизираното лице;
 • Проверява и анализира счетоводна и търговска документация на ревизираното лице;
 • Осъществява дейности по съставяне, актуализиране и изпълнение на дейностите по съпоставка на имущество и доходи на физически лица в плана за извършване на ревизия;
 • Изготвя искания за доказателствени материали и извършва насрещни проверки в хода на ревизионното производство;
 • Дава предложение за изпращане на молба към друга страна-членка на ЕС за административно сътрудничество в областта на ДДС и спонтанна информация от значение за облагането с ДДС на друга страна-членка;
 • След извършване на анализ на всички доказателства, събрани в хода на ревизията, прави предложение за: прекратяване на ревизията при установяване на съответните обстоятелства или прави предложение за преминаване към ревизия при особени случаи;
 • В хода на ревизионното производство прихваща и/или възстановява декларирани суми от задълженото лице;
 • Прави предложение за предприемане на мерки за предварително обезпечаване на задълженията, както и за тяхната промяна или отмяна;
 • Предприема действия за уведомяване на прокуратурата, когато в хода на ревизията са установени данни за извършено престъпление;
 • Констатира административни нарушения, съставя и връчва АУАН;
 • Изготвя справки, доклади, становища и др. документи за извършените ревизии.

Взаимоотношения на длъжността:

 1. Вътрешно-административни:
 • с ръководител на екип в сектор „Ревизии“;
 • с директор на дирекция „Контрол“, с началник на отдел „Ревизии“ и с началник на сектор „Ревизии“;
 • със служителите в дирекция „Контрол“;
 • със служители на други дирекции/отдели/сектори в ТД на НАП.
 1. Други контакти:
 • с ревизираното лице.

Компетентности на длъжността:

 1. Квалификационно-образователни:
 • Образователна степен – висше, бакалавър (магистър за завършилите специалност „Право“);
 • Предпочитано професионално направление – икономика, право, стопанско управление или друго висше образование с подходящ профил.
 1. Личностни и професионални:
 • Предприемчивост – постигане на резултати въпреки трудности и съпротива. Извършване на работа и спазване на срокове в динамична и предизвикателна среда;
 • Самоувереност – умения за общуване, изискващо мотивиране и влиятелност при спазване на утвърдените процедури;
 • Перфекционизъм – внимание към детайлите и точност с цел осигуряване на прецизност при спазване на установени стандарти и избягване допускането на неточности и грешки;
 • Контактност – умение за активно влияние на различни хора, способност за изграждане на доверие и постигане на съгласие чрез ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Внимание – грижа за последствията от извършени действия и контролиране на качеството, баланс при приоритизиране на задължения и отговорности
 • Доброжелателност – създаване и поддържане на добро впечатление и взаимоотношения, основани на искрени и честни намерения. Избягване на безпокойство и конфронтация с хора;
 • Креативност – изследване на непознати ситуации, настойчивост в търсене на решения и нестандартност при справянето с проблеми;
 • Адаптивност – способност за реагиране към промените и ефективност при изменящи се условия, опит за разбиране на промяната, показване на готовност за научаване на нови начини, чрез които да се постигнат работните цели;
 • Екипност – умения за работа в екип, възможност за избягване на конфликти и работа, основана на сплотеност и сътрудничество;
 • Размишление – концентриране върху различни идеи и концепции в процеса на вземане на оптимално решение;
 • Компютърни умения – познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office;
 • Професионален опит за инспектор по приходите – не се изисква.

Инспектор по приходите“, дирекция „Обслужване“

Съдържание на длъжността:

Извършва дейности, свързани с обслужване на задължените лица и оказва помощ на клиентите на НАП по прилагане на данъчното и осигурителното законодателство.

Задължения и отговорности на длъжността:

 • Извършва дейности, свързани с предоставянето на услуги и информация  на клиентите на НАП, приема и обработва данъчни и осигурителни декларации и други документи;
 • Осъществява регистрация/дерегистрация, в т.ч. по ЗДДС, на задължените лица и свързаните с тези дейности проверки;
 • Оказва методологическа и практическа помощ на клиентите на НАП по прилагане на данъчното и осигурителното законодателство;
 • Извършва проверки за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени суми по ЗДДФЛ и осигурителни вноски;
 • Извършва проверки за определяне на приложимо законодателство в областта на социалното осигуряване и на статут на местни лица по данъчното законодателство;
 • Издава удостоверения;
 • Участва в провеждането на кампании спрямо клиентите на НАП за повишаване на доброволното спазване на задълженията.
 • Участва в кампании спрямо лица, за които има информация, че не са спазили задълженията си.
 • Установява задължения по декларации и на задължения с ревизионно производство;
 • Установява административни нарушения и съставя актове;
 • Предоставя информация на външни институции.

Взаимоотношения на длъжността:

 1. Вътрешно-административни:
 • със служителите в дирекция „Обслужване“;
 • с директора и началниците на отдели в дирекция „Обслужване“;
 • със служители на други дирекции/отдели/сектори в офис/ТД на НАП.
 1. Външно-ведомствени:
 • с други институции, включително възложители по ЗОП и органи по комплексно административно обслужване, след съгласуване и във връзка с изпълнение на служебните задължения.
 1. Други контакти:
 • със задължени лица, клиенти на НАП;
 • с вещи лица, съобразно указанията на прекия ръководител и правомощията, дадени им от съда.

Компетентности на длъжността:

 1. Квалификационно-образователни:
 • Образователна степен – висше, бакалавър (магистър за завършилите специалност „Право“);
 • Предпочитано професионално направление – икономика, право.
 1. Личностни и професионални компетентности:
 • Извършване на работа и спазване на срокове в динамична и предизвикателна среда;
 • Внимание към детайлите и точност с цел осигуряване на прецизност при спазване на установени стандарти и избягване допускането на неточности и грешки;
 • Грижа за последствията от извършени действия и контролиране на качеството, баланс при приоритизиране на задължения и отговорности;
 • Създаване и поддържане на добро впечатление и взаимоотношения, основани на искрени и честни намерения;
 • Умения за работа с клиенти, включително внимателно изслушване и способност за запазване на спокойна комуникация при решаване на различни казуси;
 • Способност за реагиране към промени и ефективност при изменящи се условия, умение за избягване на безпокойство и конфронтация с хора;
 • Компютърни умения – познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office;
 • Професионален опит за инспектор по приходите – не се изисква..

Публичен изпълнител, дирекция „Събиране“

Съдържание на длъжността:

Предприемане на действия по обезпечаване и принудително събиране на просрочените публични вземания.

Задължения и отговорности на длъжността:

 • Образува изпълнителни дела за събиране на просрочени публични вземания, спира, възобновява и прекратява производствата по принудително изпълнение, в предвидените от закона случаи;
 • Извършва справки и проверки за установяване на имущественото и финансовото състояние на длъжниците с просрочени публични вземания;
 • Организира и осъществява процесните:

– по обезпечаване (налага, заменя и отменя обезпечителни мерки) на просрочени публични вземания;

– преценка и избор на способ за принудително изпълнение на просрочени публични вземания, в това число извършване на опис и оценка на имущество, и реализиране на публична продан;

 • Провежда комуникация с лица, които имат просрочени публични задължения, като им разяснява въпроси, свързани със събирането на същите;
 • Анализира и категоризира дълга на задължените лица с оглед очакваната събираемост;

Изготвя становища, доклади, отчети и справки, свързани с дейността.

 • Разглежда преписки касаещи искания :

– за отсрочване, разсрочване, обединяване, опрощаване, отписване на публични задължения;

– за осъществяване на взаимна помощ и административно сътрудничество с държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), при събиране на публични вземания, в това число във връзка за уведомяване или предоставяне на информация от или на държави – членки на ЕС;

 • В определени случаи осъществява процесуално представителство на НАП по отношение на процесите свързани с обезпечаване и събиране на просрочени публични вземания и при предявяване на разпределения в изпълнителни производства по Гражданския-процесуален кодекс;
 • Отговаря за законосъобразното изпълнение на възложените му задачи и издадените от него административни актове (документи);

Взаимоотношения на длъжността:

 1. Вътрешно-административни:
 • с началник на съответния сектор за обезпечаване и събиране на публични вземания;
 • с началник на отдел и с директор на дирекция „Събиране“;
 • със служителите в дирекция „Събиране“;
 • със служители от други отдели или дирекции в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
 1. Външно-административни:
 • публични взискатели (органите на държавната и местна власт, които установяват публични вземания)
 • Агенция по вписванията;
 • търговски банки;
 • общинска администрация;
 • органи на съдебната власт – съдилища, прокуратури;
 • частни и държавни съдебни изпълнители;
 • други органи на държавна или местна власт.
 1. Други:
 • със задължени лица (физически, юридически, др.);
 • с трети лица със самостоятелни права, купувачи, пазачи, оценители и др. лица, във връзка с дейността;

Компетентности на длъжността:

 1. Квалификационно-образователни:
 • Образователна степен – висше, професионален бакалавър по (магистър за завършилите специалност „право“) ;
 • Предпочитано професионално направление – право, икономика.
 1. Личностни и професионални:
 • Професионализъм – притежаване на специализирани знания и умения за успешно изпълнение на длъжността;
 • Автономност – вземане на самостоятелни решения, основани на анализа на факти и обстоятелства и предприемане на действия при спазване на относимата национална и общностна правна рамка и вътрешните административни актове. Баланс при приоритизиране на задълженията и отговорност;
 • Комуникативност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма, умения за изграждане на доверие и постигане на съгласие;
 • Задълбоченост– внимание към детайлите при анализиране на данните и осъществяване на правомощията по обезпечаване и събиране, избягване допускането на неточности;
 • Ориентация към резултата – постигане на високи резултати, независимо от препятствия и съпротива. Спазване на сроковете в динамична и предизвикателна среда;
 • Компютърни умения – познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office;
 • Професионален опит за публичен изпълнител – не се изисква.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!