Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80G10
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SG7

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите е част от държавната администрация на Република България с над 7000 служители и с широк териториален обхват. Визията на НАП е „Модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото”, която е устойчива във времето и отразява амбициите на организацията постоянно да внедрява съвременни системи за управление, водещи и иновативни технологии за обслужване и контрол, чрез които да събира приходи при минимални разходи за обществото. Постигането на набелязаните цели и успешното осъществяване на поставените задачи зависят преди всичко от хората, които работят в организацията. За успеха са важни знанията, уменията и мотивацията, затова и мотото на всеки един от екипа е: „Да работим с най-високо ниво на професионализъм и експертиза. Законността и спазването на правилата да са водещи в работата ни“.

Кариера

Ако обичате да работите с хора, предизвикателствата да решавате различни казуси, както и постоянно променящата се, динамична работна среда, тогава кариерата в НАП е за Вас. Организацията може да Ви предложи сигурност на работното място, отговорна работа, обучение, професионално и личностно развитие, както и оценка на приноса.

Експертите в НАП работят с фирми, компании, организации, както и с физически лица, за да им помогнат да изпълняват своите данъчни задължения. Средата и новите условия изискват гъвкавост, бърза реакция и творческа оценка в действията на служителите. Те преценяват съответната конкретна ситуация и вземат най-доброто според тях решение.

Какви умения е необходимо да имате или да развиете, за да сте част от екипа на НАП?

 • Бизнес информираност –  бизнес осведомеността показва, че се интересувате от организацията, от дейността ѝ, от организационната култура и климат, от имиджа ѝ в обществото, както и, че можете да бъдете в крак с промените. Експертизата и способността за разбиране и използване на най-новите инструменти за организиране, подготовка и анализ на информация е от приоритетно значение за Вас.
 • Общуване – като експерт в НАП, е необходимо да прилагате, тълкувате и обяснявате сложни разпоредби по начин, който и неспециалистите могат да разберат.
 • Етичното поведение насърчава доверие между приходната администрация, клиентите и другите заинтересовани страни. Изграждането на доверие изисква коректно отношение, взаимно уважение, мислене насочено към проектиране и предоставяне на разбираеми, достъпни и лесни услуги.
 • Управление на времето – умение да планирате, определяте приоритетни цели и задачи, да спазвате срокове, да поемате лична отговорност, да бъдете гъвкави и да спазвате установените норми.
 • Умения за работа в екип и решаване на проблеми – от Вас и Вашия екип ще зависи да намирате решения на различни казуси. Често ще се налага да проявявате иновативност и творчество, с акцент върху намирането на нови решения на сложни проблеми.

Като служител в НАП следва да сте фокусирани към детайлите и да обръщате внимание на голямата картина. Спазването на етичните норми спомага за изграждането на ефективна и прозрачна среда, като основополагащи ценности в НАП.

Кариерно развитие

Служителите на НАП са най-важният фактор за успеха на организацията!

Политика на приходната агенция е да гарантира както на настоящите, така и на бъдещите си служители право на достъп до възможности за:

 • инициирано от служителя и/или от организацията развитие;
 • планиране на кариерата и на приемствеността.

 

НАП се стреми да увеличава максимално продуктивността на служителите си, за да постига целите си, а кариерното развитие подпомага тази перспектива. Организацията поставя акцент на това как служителите управляват своите кариери и предприема стъпки, които осигуряват структура за напредъка им по избраните от тях кариерни пътеки. Мотивираните служители подобряват качеството на своята работа, придобивайки повече знания и умения. Чрез професионалното и кариерното си развитие, те могат да увеличат производителността си и да допринасят повече за организацията.

Кариерното развитие на служителите в НАП се реализира в две основни направления:

 • Хоризонтално –  предлага различни кариерни пътеки за разширяване рамките на изпълняваната длъжност с възлагането и/или поемането на допълнителни задължения и отговорности.
 • Вертикално –  реализира се чрез израстване в ранг, повишаване в по-горна длъжностна степен или заемане на по-висока длъжност

За развитието на капацитета на служителите и ръководителите в организацията са разработени и се прилагат различни програми за професионално и личностно развитие:

 • Управленска програма за оценка и развитие: 
  • Програма за новоназначени ръководители – предназначена за служители, назначени за първи път на ръководна длъжност
  • Програма за ръководители с опит /ПРО/- предназначена за ръководители, с опит над 2 години в НАП.
 • Програми за приемственост – съвременна управленска практика, насочена към осигуряване на заместници за ключовите позиции в организацията, както и към развитието на потенциала на служителите и задържането им в НАП.

Възнаграждения

Като част от държавната администрация, възнагражденията в НАП са регламентирани основно от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. За детайлно и точно прилагане на основните нормативни документи са утвърдени и се съблюдават Вътрешни правила за работната заплата. Разходите за възнаграждения са част от определения общ бюджет за НАП. Индивидуалните заплати могат да се определят в рамките на този бюджет.

Брутната заплата в държавната администрация се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Общите разходи за основни заплати не може да са по-ниски от 70 на сто от разходите за заплати. Допълнителните възнаграждения могат да бъдат: допълнителни възнаграждения за постигнати резултати /ДВПР/, допълнителни възнаграждения за извънреден и нощен труд и за работа през официални празници. От допълнителните възнаграждения в НАП с най-съществена значимост са допълнителните възнаграждения за постигнати резултати.

Основните заплати се определят по нива и степени в зависимост от заеманата длъжност, съобразно Класификатора на длъжностите в администрацията. За йерархично по-високо разположените длъжности, основните заплати са съответно по-високи.

Увеличаването на основната заплата е обвързано с индивидуалното трудово представяне и може да се реализира след получаване на годишна оценка на изпълнението. По-високата оценка осигурява по-висок процент на увеличение. Нарастване на основните заплати по този ред се реализира при наличие на утвърден по-висок бюджет за възнаграждения в НАП за съответната година и се прилага за всички служители, в зависимост от индивидуалните им оценки. Основната заплата се увеличава и при повишаване в длъжност до достигнатите нива за съответната длъжност и структурно звено.

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати се определят за точно и в срок изпълнение на поставените задачи. Техните размери се изчисляват въз основа на оценка на структурните звена и индивидуална оценка служителите. ДВПР може да се изплаща четири пъти годишно – през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари – за предходната година.

Разходите за възнаграждения в държавната администрация, вкл. НАП се планират предварително и са гарантирани, като част от закона за бюджета на страната, а индивидуалните възнаграждения се изплащат регулярно в точно определени срокове.

В рамките на всяка календарна година на служителите в НАП, еднократно се изплащат средства за представително облекло, като конкретният размер  се определя с решение на Управителния съвет на НАП. На служителите, за които е приложимо се предоставя униформено облекло.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!