Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO716M3
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO71675

СЪДЪРЖАНИЕ

В Националната агенция за приходи ежегодно се провежда стажантска програма, която предоставя възможност на студенти да проведат пълноценен стаж в структурите на държавната администрация.

Стажантската програма има за цел да предостави на кандидатите възможности за професионално ориентиране, запознаване с организацията, като институция и процесите в нея, придобиване на практически опит, знания и умения, допълващи теоретичното обучение.

 

Кой може да кандидатства в стажантската програма?

За стаж в НАП могат да кандидатстват студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища, с непрекъснати студентски права.

 

Как може да кандидатствате?

Стажовете се осъществяват съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

В Портала за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg се извършва цялата процедура – публикуване на обяви от различните администрации, кандидатстване, съобщение за интервю, класиране и потвърждаване на кандидатурите. Платформата осигурява публичност и прозрачност на действията, събирайки на едно място всички възможности за развитие и право на информиран избор.

Във всяка публикувана обява от НАП се вписва съответната област на висше образование,  къде ще бъде проведен стажът – в Централно управление или в някоя от Териториалните дирекции на НАП и периода му.

За да кандидатствате по обява за стаж в НАП трябва да създадете свой профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация – www.staj.government.bg.

При необходимост от допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към звената по управление на човешките ресурси на електронна поща hr@nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!