Дата на публикуване:

Регламен на Съвета № 1408/71 прилагане на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на семействата им

Dec 2, 2020
474 KB

Регламен на съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността