Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

Дата на публикуване: Mar 9, 2021