Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

В „Държавен вестник“, брой 82 от 29.09.2023 г. са обнарадвани образци на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци – образец 4001, 4011, 4021, 4031, 4041, както и ЗМФ-638/14.09.2023 г. за утвърждаването им.
                
 

Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията от някои физически лица съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

За първи път предприятията по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) към края на  третото тримесечие на 2023 г. (30.09.2023 г.), трябва да декларират данни от текущата си счетоводна отчетност за наличните парични средства в касите, размера на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица, когато общият им размер към тази дата надхвърля 50 000 лв.
Данните се декларират поотделно, както следва:

  1. сума на налични парични средства в касите;
  2. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
  3. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица, както и като обща сума от трите точки. 

Тези данни се декларират с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (декларация за дължими данъци).  
Първият период, за който следва да се декларират данните в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, е третото тримесечие на 2023 г., като срокът за подаването ѝ е до 14 ноември 2023 г.  Този срок обаче не е приложим за внасяне на дължимите данъци, които следва да се внесат в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ и ЗКПО, а именно – до 31 октомври 2023 г.
Когато е подадена данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за третото тримесечие на 2023 г. (например на 25 октомври 2023 г.), но след подаването ѝ трябва да се декларират данни от текущата счетоводна отчетност, е необходимо в срок до 14 ноември 2023 г. да се подаде нова декларация, в която се съдържат както данните от текущата счетоводна отчетност, така и вече декларираните данни за дължими данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО. Така се процедира и когато в рамките на законово установения срок (до 14 ноември 2023 г.) е необходимо да се коригират вече подадени в НАП данни от текущата счетоводна отчетност за третото тримесечие на 2023 г.
За четвърто тримесечие на 2023 г. и следващите тримесечия срокът за деклариране на данните от текущата счетоводна отчетност е до края на месеца, следващ тримесечието.


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!