Z6_PPGAHG8009P7206S8M3V29IMJ3
Z7_PPGAHG8009P7206S8M3V29IMR2

СЪДЪРЖАНИЕ

От 05.02.2023 г. е в сила Законът за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ).
Според чл. 7, ал. 2, Националната агенция за приходите осъществява контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ, L/1, 229 от 31 юли 2014 г.) към други държави членки.

На основание чл. 3, ал. 5 от Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна министърът на финансите е издал Заповед № ЗМФ – 95/02.02.2023 г., с която се утвърждават:

  1. Образец на декларация по чл. 3, ал. 1 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 1;
  2. Образец на декларация по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 2;
  3. Образец на декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 3.

 

НАП, в качеството си на администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Вижте повече: Защита на личните данни

Повече информация можете да намерите в сайта на Министерство на финансите

 

 

 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!