Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OS6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CN5

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от определени със заповед на кмета на общината служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изпълнителният директор на НАП разполага с правомощие да издава методически указания по прилагане на ЗМДТ, с цел уеднаквяване на практиката на органите на общинската администрация /чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ/.

Облагане

С местен данък се облагат

Размер се определя от общинския съвет. Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, те се събират на база действащия им размер към 31 декември на предходната година. /чл. 1, ал. 3 от ЗМДТ/;

Задължението да се плаща местен данък възниква при придобиване на имущества,  притежаване на имуществени права върху недвижими имоти и превозни средства,  както и при упражняване на патентни дейности.

Местните данъци се заплащат в брой в касите на съответната общинска администрация или безкасово – по банковата сметка на общината в сроковете, определени в ЗМДТ /чл. 2 от ЗМДТ/.

В ЗМДТ са посочени обектите на облагане със съответния данък, основата за облагане, диапазоните на налозите, данъчно задължените лица, сроковете за деклариране и внасяне на данъка, както и основанията за освобождаване от данък, респ. за ползване на данъчно облекчение.

 

Деклариране и плащане

Местните данъци се декларират и плащат до 30 април на годината, следваща годината, за която се дължи данъка.

Невнесените в срок данъци по ЗМДТ се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания – чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ.

Вижте Плащане на местни данъци и такси

Подробности за всеки един от местните данъци, може да видите тук:

 

Местни такси

Местните такси са прости и пропорционалниТе се събират от общините и се дължат за предоставените от тях услуги, като:

  • събиране на битови отпадъци;
  • ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
  • ползване на детски ясли, детски градини, детски кухни и за др.
  • общински социални услуги;
  • технически услуги;
  • административни услуги;
  • откупуване на гробни места;
  • за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
  • за притежаване на куче и други

Размерът на местните такси се определят с наредба на общинският съвет въз основа на извършваните разходи (материално-технически и административни) за предоставяне на съответната услуга. Наредбата се публикува в сайта на съответната община. В наредбата са регламентирани и редът и условията за освобождаване от заплащане на съответната такса.

Вижте Плащане на местни данъци и такси

Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!