СЪДЪРЖАНИЕ

Образци на документи

Искане за извършване на промени в издаден лиценз по чл. 38 от Закона за хазарта

Искане за вписване на промени в издаден лиценз по чл. 37 и чл. 39 от Закона за хазарта (търговска регистрация);

Искане за вписване на промени в издаден лиценз при преобразуване на дружество

Искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри/хазартни дейности по Закона за хазарта

Искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта  (Приложение 1)

Искане за издаване на лиценз по Закона за хазарта за игри организирани онлайн (Приложение 2);

Искане за издаване на лиценз по Закона за хазарта за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване (Приложение 3);

Искане за продължаване срока на издаден лиценз по Закона за хазарта

 

На основание § 87 от ПЗР на ЗИДЗХ за всички лица по § 86, ал. 1 и 2 от ЗИДЗХ се удължава действието на издадени лицензи до изтичане на шестмесечния срок за произнасяне на НАП, освен ако произнасянето не се случи по-рано.

На основание § 86 от ПЗР на ЗИДЗХ, висящи към 08.08.2020 г. са всички образувани и неприключени с произнасяне на Държавната комисия по хазарта производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаването на типовете и модификациите на игрално оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната. За тези производства не се дължи нова такса за произнасяне, ако същата е преведена по сметка на Държавната комисия по хазарта.

Само за лицата, обжалвали евентуален мълчалив отказ на Държавната комисия по хазарта, за които производството вече е висящо пред съответния административен съд, се прилага § 85, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗХ, като ако съдът върне преписката за произнасяне от НАП, срокът за произнасяне е 6-месечен от влизането в сила на ЗИДЗХ, освен ако този срок е по-кратък  от срока, указан в решението или в закон. В тези случаи също не се дължи такса, ако същата е вече внесена пред Държавната комисия по хазарта.

Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!