Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3V15
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3V90

СЪДЪРЖАНИЕ

Кой и защо подава декларация?

За да бъде включен софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, неговият производител/разпространител е длъжен да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС за този софтуер – чл. 52б. ал. 1. 
Когато софтуерът е произведен от лице, установено или с постоянен адрес на територията на страната, декларацията се подава от това лице – чл. 52б. ал. 2. 
Когато софтуерът е произведен от лице, установено на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или от един оторизиран разпространител за територията на страната – чл. 52б. ал. 3.
Когато софтуерът е произведен от лице, неустановено на територията на Европейския съюз лице, декларацията се подава от един оторизиран разпространител на софтуера, установен на територията на Европейския съюз – чл. 52б. ал. 4 от Наредба №Н-18

Обстоятелства, които се декларират: 

Производителят/разпространителят на СУПТО декларира, че: 

  • Софтуер  <наименование>, <версия> отговаря на  изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. или отговаря на изискванията, посочени в чл. 52а1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.
  • Не произвежда и не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на посочения софтуер, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.

Обстоятелствата, които се декларират, са посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, и са включени в образеца на декларацията, съгласно приложение №30 от Наредба №Н-18.

Заедно с декларацията се подава и информацията, посочена в чл. 52в, ал. 2 от Наредба №Н-18, а именно:

  • информация за софтуера съгласно Приложение № 31 от Наредба №Н-18  - модули на софтуера и тяхната функционалност,  технологична и системна среда, в която работи софтуерът, начин на предоставяне на клиентите, вид на базата данни, начин на автентификация на потребителите и др. (подробна информация се съдържа в приложението)
  • подробно ръководство за работа със софтуера в частта, свързана с функционалността за управление на продажбите;
  • описание на начина, по който са реализирани изискванията съгласно  Приложение № 29 на наредбата;
  • за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид.  
  • за софтуери, които се предоставят като облачна услуга - "Софтуер като услуга" (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства; портове за комуникация; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни; в случай че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т. 3;

Важно: Производителите/разпространителите на СУПТО следва задължително да се запознаят с разпоредбите в чл. 52в, ал. 2 от Наредба №Н-18, както и с цялата Глава седма „б“ от наредбата. 

 

Срок за деклариране

Декларацията и информацията за софтуера се подават преди да започне разпространението на софтуера (чл. 52в, ал. 1 от Наредба №Н-18).
При от настъпване на промяна на обстоятелствата в подадена декларация, включително за всяка нова версия на софтуера, производителят/разпространителят подава нова декларация по реда в 7-дневен срок - чл. 52в, ал. 3 от наредбата.

При настъпване на промени в подадената информация за софтуера,  свързана с управлението на продажбите или изискванията на Приложение № 29, производителят/разпространителят уведомява НАП в 7-дневен срок по същия ред - чл. 52в, ал. 5 от наредбата. 

 

Как се подават декларацията и информацията?

Декларацията и информацията за софтуера се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  /ДОПК/ чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП с наименование: 
Декларация за съответствие и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) съгласно Наредба №Н-18/2006г., подавана от производител/разпространител

Включване на СУПТО в публичния електронен списък 


В срок от 7 работни дни от подаване на декларацията  и информацията за софтуера, НАП включва софтуера в електронен публичен списък на СУПТО. При установяване на пропуски или непълноти в подадените декларация и информация, НАП уведомява за това декларатора по електронен път. 
Софтуерът се включва в електронния публичен списък в срок от 7 работни дни след отстраняване на всички установени пропуски/непълноти. В случай че се подава само декларация по ал. 1 за нова версия на софтуера без промяна на информацията за софтуера, срокът за включване на новата версия на софтуера в публичния списък е 2 работни дни.  - чл. 52в, ал. 6 от Наредба №Н-18.
При преустановяване производството/разпространението и/или поддръжката на софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, производителят/разпространителят уведомява НАП за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му. Това се  отбелязва в публичния електронен списък със софтуерите, поддържан от НАП, но софтуерът не се заличава от списъка – чл. 52в, ал. 7.

 

Заличаване на софтуер от публичния електронен списък на СУПТО  


По инициатива на НАП


НАП предприема действия по заличаване на софтуер от публичния електронен списък на СУПТО при следните условия:

1. Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в Приложение № 29 на функционалността на софтуер, включен в публичния списък на СУПТО, органът по приходите уведомява неговия производител/разпространител за установеното несъответствие. В 7-дневен срок от уведомяването производителят/разпространителят трябва да приеме или откаже наличието на несъответствие, като уведоми писмено централното управление на НАП – чл. 52е, ал. 1 от Наредба №Н-18.

В случай че производителят/разпространителят приеме наличието на несъответствие, се прилага редът по чл. 52е1, ал. 2 – 4 - чл. 52е, ал. 2 от наредбата.

В случай на отказ  органът по приходите възлага извършване на експертиза по реда на ДОПК, като производителят/разпространителят на софтуера е длъжен да оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата информация – чл. 52е, ал. 3 от Наредба №Н-18. 
Когато в хода на възложената експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по реда на чл. 52е, ал. 2, т.е. реда в съответствие с чл. чл. 52е1, ал. 2–4,  или когато в резултат на експертизата се установи, че използваната в търговския обект версия на софтуера не съответства на изискванията на Приложение № 29, НАП предприема действия по заличаването на версията/версиите на софтуера от списъка. – чл. 52е, ал. 4 и ал. 5

2. При установено неспазване от страна на производител/разпространител на задълженията по:

  • чл. 52в, ал. 7 - уведомяване на НАП в случай на преустановяване производството/разпространението и/или поддръжката на СУПТО, включен в списъка,  в 14-дневен срок,
  • чл. 52в, ал. 8 – уведомяване на НАП и предоставяне на пълен инсталационен пакет на софтуера преди предприемане на действия по прекратяване на дейността като търговец и преди заличаването му от публичните регистри – Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, 
  • чл. 52е, ал. 3 – оказване на съдействие и предоставяне на изисканата за целите на експертизата информация.

 

По инициатива на производител/разпространител на СУПТО

В случай че производител/разпространител установи несъответствие на функционалността на деклариран от него софтуер с изискванията в приложение № 29, е длъжен незабавно да преустанови неговото разпространение и уведоми писмено централното управление на НАП за това обстоятелство, като посочи конкретното несъответствие и последствията, до които то води – чл.  52е1, ал. 1 от наредбата.

В 7-дневен срок от установяването на несъответствието  производителят/разпространителят е длъжен да подаде декларация и информация за нова версия на софтуера, съответстваща на изискванията на Приложение № 29 – чл. 52е1 , ал. 2 от наредбата.

В 14-дневен срок от включване на новата версия на софтуера в публичния списък на СУПТО производителят/разпространителят е длъжен да подмени версията с установеното несъответствие  при всички потребители - 52е1 , ал. 3 .

Версията на СУПТО с установеното несъответствие с изискванията се  заличава от публичния списък след изтичане на посочения 14-дневен срок - 52е1 , ал. 4 от Наредба №Н-18. 

Контролен лист за самооценка

В помощ на производителите/разпространителите на СУПТО е създаден Контролен лист за самооценка относно съответствието на софтуера с изискванията на Наредба №Н-18. 


Санкции

На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.

При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв. - чл. 185а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. 
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!