СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика можете да прочетете и да изтеглите актуалната нормативна уредба и документи, касаещи автоматичния обмен на отчети по държави (Country-by-Country reporting).

 

Нормативни актове и документи

Указание за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК
19.05.2021

Указания за попълване и подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК
19.05.2021

Заповед № ЗЦУ-1410/31.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП за утвърждаване на ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК
19.05.2021

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/881 НА СЪВЕТА от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (на български)
19.05.2021

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/881 НА СЪВЕТА от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (на английски)
19.05.2021

Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави (на английски)
19.05.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!