Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CS5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C56

СЪДЪРЖАНИЕ

НАП обменя информация с държавите-членки (ДЧ) на Европейския съюз (ЕС) за:

  • идентифициране на лицата, които не са платили публичинети си задължения в срока за доброволно плащане;
  • установяване на актуален адрес;
  • наличие, вид и размер на доход и имущество, собственост на лица с публични задължения;
  • предоставя на помощ при връчване на документи (административни и съдебни) от значение за събирането на публични вземания.

Събиране на публични задължения в Европейския съюз

На реципрочен принцип или при условията на взаимност, НАП събира публични задължения на български граждани и търговски дружества, регистрирани в България, които са били установени от компетентните органи на държавата членка на ЕС със съответния административен акт. Публичните задължения към орган на държава членка на ЕС могат да произтичат от неплатени и изискуеми национални и местни данъци (включително ДДС), мита и акцизи, такси и други плащания, други публични вземания. НАП събира и изисква събиране от държавата членка на ЕС и на финансови санкции (напр. свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата).
Административното сътрудничество в областта на събиране на публични вземания между държавите членки на ЕС се осъществява при съобразяване с относимото европейско право /директиви и регламенти/. Европейските директиви са правни актове, които е необходимо да бъдат пресъздадени по подходящ начин във вътрешното законодателство на съответната държава членка на ЕС, в случая на Република България. Европейските регламенти се прилагат пряко във всички държави членки на ЕС, на основание чл. 288 от Договора за функционирането на ЕС.
Административното сътрудничество в областта на събиране на публични вземания между държавите членки на ЕС се осъществява въз основа на следните правни основания:

  • събиране на задължения, произтичащи от данъци, митни сборове, такси и други публични взеания – Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, въведена във вътрешното законодателство с глава 27а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Регламент за изпълнение (ЕС) №1189/2011 г. на Комисията от 18 ноември 2011 година за определяне на подробни правила по отношение на някои разпоредби на Директива 2010/24/ЕС на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1966 на Комисията от 27.10.2017 година.

Вижте: Пълният списък на задълженията от обхвата на директивата

  • събиране на задължения, произтичащи от финансови санкции – Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, въведено във вътрешното законодателство със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИАКОРНФС)
  • По отношение събирането на санкциите, свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата, има сключено Споразумение между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, ратифицирано със Закона за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, обн. ДВ. бр.14 от 12 февруари 2013 г.

Държавите членки на ЕС събират публични задължения по изпратени от НАП до тях искания за взаимна помощ, касаещи посочените по-горе видове вземания.

Събиране на публични задължения в трети страни (извън ЕС)

На реципрочен принцип и на основание на глава 27б от ДОПК НАП обменя информация и събира публични задължения, за плащането на които отговарят български граждани и търговски дружества, регистрирани в България, които са били установени с влезли в сила актове на компетентните органи на държави извън ЕС. Това административно сътрудничество при събиране на публични вземания НАП осъществява в съответствие с международни договори, подписани от ЕС и/или ратифицирани от Република България.
Към момента административното сътрудничество в областта на събиране на публичните вземания между Република България и трети страни се осъществява въз основа на следните правни основания:

  • събиране на ДДС по искания за събиране от/към Кралство Норвегия – Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност;
  • събиране на национални и местни данъци (включително ДДС и акцизи, но без мита), социални осигуровки и други социални плащания – Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г., както и сключени двустранни и многостранни споразумения между Република България и трети страни по прилагане на Конвенцията.

Вижте: Пълният списък на задълженията от обхвата на конвенцията

Кралство Норвегия и държавите по Конвенцията събират публични задължения по изпратени от НАП до тях искания за взаимна помощ, касаещи посочените по-горе видове вземания, съобразно заявените от тях с анекс по Конвенцията резерви.

 

Вижте: Пълният списък на задълженията от обхвата на Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!