Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CC3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CL4

СЪДЪРЖАНИЕ

Публичните вземания на държавата и общините се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от публичните изпълнители при Националната агенция за приходите. Вижте Задължения, събирани от НАП

НАП събира публични вземания,  които са на други държавни, общински и съдебни органи, които не са платени в срока за доброволно плащане. Това са например задължения за местни данъци, митни сборове, държавни и общински такси, установени със закон, глоби /вижте Глоби, наложени от „Пътна полиция“/ имуществени санкции, конфискации, недължимо платените, надплатени или неправомерно получени или усвоени средства по програми и фондове на Европейския съюз, лихвите върху такива вземания и някои други вземания, обявени за публични и други.

 

Къде да платя след изтичане на срока за доброволно плащане

В случай, че не платите задължението си в срока за доброволно плащане, то органът към който е задължението, изпраща данни за неговото събиране по реда на принудителното изпълнение към информационната система на НАП.  След изтичане на срока за доброволно плащане, средствата за погасяване на задължението чрез плащане следва да бъдат превеждани по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, която е една за цялата страна /Вижте Плащане след срока/.

Преди да предприемете действия за погасяване на закъснялото си задължение, потърсете информация дали вашето задължение е изпратено/предадено за принудително събиране от публичен изпълнител при НАП. Информация можете да получите:

 

Какво да правя ако вече съм платил публичните си задължения, но плащането не е отразено

Ако задължението е платено по сметки на НАП или е прихванато от орган по приходите, но след проверка чрез електронната услуга Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане в портала за електронни услуги на НАП се установи, че все още не е отразено, следва да имате предвид, че е необходимо технологично време с оглед обработване на информацията, подадена от банките и другите доставчици на платежни услуги.

Препоръчваме в срок до три дни да направите последваща проверка за отразяване на плащането:

  • в електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане”;
  • чрез Информационния център на НАП на тел. 0700 18 700, след идентификация с ПИК.

При липса на отразено плащане следва да посетите офис на НАП с доказателствата за извършеното плащане (копие от документа удостоверяващ плащането).

Ако задължението е платено по сметка на органа /община, съд, МВР и др./ към който се дължи и той е различен от НАП, но след проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” установите, че плащането все още не е отразено /не е погасено или не е намалял размерът на задължението/, следва да имате предвид, че е необходимо съответният орган (взискател), предявил задължението за събиране от публичен изпълнител, писмено да е уведомил НАП за постъпилото плащане по негова сметка.

За да бъде отразено плащането в НАП имате следните възможности:

1. да се обърнете към съответната структура на органа, по чиято сметка е извършено плащането с искане за писмено уведомяване на компетентния офис на НАП за:

  • дата на постъпване на плащането,
  • размер на платена сума,
  • идентифициране на лицето, чието задължение е платено;
  • вид, номер и дата на документа, с който е определено задължението.

2. да подадете писмено уведомление в офис на НАП за извършено плащане, като приложите копие от документа удостоверяващ плащането.

В този случай, НАП ще отправи писмено запитване до органът, по чиято сметка е извършено плащането с искане за потвърждаване на:

  • датата на постъпване на плащането,
  • размера на платена сума,
  • идентифициране на лицето, чието задължение е платено,
  • вид, номер и дата на документа, с който е определено задължението.

След получаване в НАП на писменото потвърждение от съответния орган (различен от НАП държавен, общински или съдебен орган), плащането ще бъде отразено в намаление на задължението.

 

Как НАП събира публични задължения, неплатени в срок

Способите за събиране на незаплатените в срока за доброволно изпълнение задължения, както към външни за НАП взискатели, каквито са МВР, общини, съдилища и др., така и от данъци и осигурителни вноски, са регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вижте Способи за принудително изпълнение.

Националната агенция за приходите разполага и с други механизми за събиране на неплатени в срока за доброволно плащане или просрочени вземания и преди да бъде образувано изпълнително дело и да бъдат наложени обезпечителни мерки.

Ако се нуждаете от документ, с който да удостоверите че нямате задължения, т.е. за  липса на задължения, събирани от органите на НАП и поискате от НАП да Ви го издаде, то в него ще фигурират незаплатените в срока за доброволно изпълнение дължими от Вас публични задължения.

ВАЖНО: В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В документа не се вписват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Ако поискате от НАП да ви възстанови надвнесени данъци и осигурителни вноски, но имате неплатена глоба или друго публично задължение, първо ще бъде извършено прихващане на неплатените в срока за доброволно плащане задължения, а след това ще се премине към възстановяване на надвнесени данъци и осигурителни вноски.

За просрочени задължения към „Пътна полиция“, вижте Глоби, наложени от „Пътна полиция“

Вижте Информация, предназначена за публичните взискатели

 

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!