Z6_PPGAHG8001TUA06U7M0D441QP3
Z7_PPGAHG8001TUA06U7M0D441QF2

СЪДЪРЖАНИЕ

Специален режим за прилагане на освобождаване от ДДС

 

Специалният ДДС режим за малките предприятия позволява на данъчно задължените лица с облагаем оборот под националния праг за регистрация да продават стоки и услуги на своите клиенти без да начисляват ДДС (освобождаване от ДДС) и съответно нямат право да приспадат начислен ДДС по получени доставки на стоки и услуги, използвани за извършване на освободени от ДДС по този режим доставки. Освобождаването от ДДС означава, че данъчно задълженото лице не начислява ДДС на своите клиенти.
Специалният ДДС режим за малките предприятия понастоящем позволява освобождаване от ДДС само на данъчно задължени лица, установени в държавата членка, в която се дължи ДДС.
От 01.01.2025 г. правилата за освобождаване от ДДС на доставките на стоки и услуги, извършени на територията на държава членка от данъчно задължени лица, които отговарят на определени условия, ще се променят.

Правните актове, с които се въвеждат промените в специалния ДДС режим за малки предприятия, включват:

  • Директива (ЕС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия;
  • Директива (ЕС) 2022/542 на Съвета от 5 април 2022 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и (ЕС) 2020/285 по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност;
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2007 на Комисията от 16 ноември 2021 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на специалния режим за малките предприятия.

Измененията в Закона за данък върху добавената стойност и в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, необходими, за да бъдат съобразени измененията в режима за малки предприятия, се очакват.

Измененият режим на ДДС за малките предприятия:

  • дава възможност на държавите членки да определят праг на годишния си оборот за освобождаване на доставките от МП, използващи режима, в максимален размер от 85 000 евро;
  • предоставя освобождаване от ДДС за допустими МП, които не са установени в държавата членка, където се дължи ДДС;
  • предоставя на освободените МП опростявания по отношение на регистрацията и декларирането;
  • определя праг на годишния оборот в Съюза на 100 000 евро като предпазна мярка за трансграничното прилагане на специалния режим. Само данъчно задължени лица, чието седалище на стопанска дейност се намира на територията на Общността, чийто годишен оборот в Съюза е под 100 000 евро и чийто годишен оборот е под националния праг на държавите членки, в които искат да се възползват от освобождаването от ДДС, ще отговарят на условията за освобождаване в тези държави членки.

Основен елемент на новия ДДС режим за малки предприятия е разширяване на териториалния обхват. Това означава, че данъчно задължено лице, което се възползва от режима за малки предприятия във всяка държава членка, различна от неговата държава членка на установяване, може да освободи от ДДС извършените от него доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в тази държава членка, при условие че са изпълнени някои условия.
Този режим не е задължителен за данъчно задължените лица, така че малките предприятия могат да решат да го прилагат, при условие че отговарят на условията, или да прилагат общия режим за ДДС и да начисляват ДДС на своите клиенти.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!