Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30J6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S26

СЪДЪРЖАНИЕ

Според европейската банкова институция European Banking Authority „Виртуална валута е цифровото представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публична институция, нито е непременно свързана с фиатни пари, но се приема от физически лица и юридически лица като платежно средство и може да бъде прехвърляна, съхранявана или търгувана по електронен път“.

Според Европейският банков орган (ЕБО) виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка и които може да действат като средство за разплащане. Виртуални валути има под много форми, като се започне от валути в онлайн компютърни игри и социални мрежи, и се стигне до средства за разплащане, приемани „офлайн“ или в „реалния живот“.

Доходи от продажба или замяна на виртуална валута

За данъчни цели, доходите от продажба или замяна на виртуални валути са доходи от продажба на финансов актив и следователно са облагаеми доходи, които трябва да декларирате по чл. 50 от ЗДДФЛ, в приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Понятието „виртуална валута” (или криптовалута) няма определение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) нито в друг нормативен акт. Според Закона за нормативните актове (ЗНА), разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.

Доходите на физическо лице от продажба или замяна на виртуална валута:

  • попадат в обхвата на доходите от прехвърляне на права или имущество, които са обособени като отделен вид доход в чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ;
  • не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ;
  • не са освободени от облагане по силата на друг закон.

Раздел V от глава пета на ЗДДФЛ определя облагаемия доход и данъчната основа за доходите от прехвърляне на права или имущество.

  • Облагаемият доход от продажба или замяна на финансови активи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка (чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ). Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ). Доходите се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и се декларират в годишната данъчна декларация.
  • Годишната данъчна основа е облагаемият доход, придобит през данъчната година. Когато облагаемият доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход, той се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка за здравно осигуряване (чл. 34 от ЗДДФЛ).

За доходите от прехвърляне на права или имущество не е регламентирано към декларацията да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. Всички документи, относими към реализирания доход, следва да съхранявате 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани (чл. 38 от ДОПК).

За дохода от продажба или замяна на виртуална валута не дължите авансов данък.

Доходи от добиване или копаене на виртуална валута

Доходите от добиване на виртуални валути са доходи от стопанска дейност като регистриран или нерегистриран едноличен търговец. Това са облагаеми доходи, които трябва да декларирате по чл. 50 от ЗДДФЛ, в приложение № 2 на годишната данъчна декларация. Вижте Годишен данък върху доходите.

Разпоредбите на чл. 33 от ЗДДФЛ за доходи от продажба и замяна на финансови активи, не се прилагат за доходи от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително когато не е регистрирано като едноличен търговец. Дефинирането на едно физическо лице като търговец не се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Когато физическото лице осъществява търговски сделки, е без значение дали то манифестира или не участието си в тях като едноличен търговец. Сделките го определят като такъв, а не обратното. Обективният критерий тук са извършените действия, а не кой и в какво качество ги извършва.

Закупуването на специални компютърни системи или други за създаване (добиване) на виртуална валута с цел да се реализира печалба от продажбата ѝ на съответните борси е аргумент за това, че дейността ще се осъществява по занятие, т.е. има се намерение тя да се превърне в постоянен източник на доход. Съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1. В тези случаи, на основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, облагаемият доход се определя по правилата за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (по реда на ал. 1-6), който е данъчната печалба формирана по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!