Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KP4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C94

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверката се извършва в рамките на данъчно-осигурителния контрол и е свързана с прихващането и/или възстановяването на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство. Проверката се извършва по инициатива на приходната администрация или след подадено искане от задължено лице.

Проверка по прихващане и възстановяване на надвнесен данък по годишна данъчна декларация

Извършва се при деклариран надвнесен данък в подадена годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ или ЗКПО. Надвнесения данък при физическите лица обикновено е в резултат на ползвано данъчно облекчение, а при фирмите - в резултат на неправилно изчислени и внесени авансови вноски. При деклариране на банкова сметка за възстановяване на надвнесения данък в годишната декларация, проверката се извършва по инициатива на приходната администрация.  

Проверка по прихващане и възстановяване на ДДС 

Извършва се когато в отчетния месечен данъчен период данъчния кредит превишава начисления данък. Данъка за възстановяване се декларира в кл. 80, кл. 81 или кл. 82 на месечната справка декларация по ЗДДС.

Проверка по възстановяване на ДДС на дипломатически представителства, консулства и представителства на междуправителствени организации

Извършва се при възстановяване на ДДС на дипломатическите представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал, по реда на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. на МФ и МВнР.

Проверка по възстановяване на ДДС на чуждестранни юридически  лица

Извършва се при възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на Общността, а в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български  лица за закупените от тях стоки,  ползвани от тях услуги и осъществен внос на територията на страната по реда на Наредба № Н-10/24.08.2006 г. на Министерство на финансите.

Проверка по възстановяване на ДДС на чуждестранни лица, регистрирани за целите на ДДС на територията на общността

Извършват се при възстановяване на ДДС на чуждестранни лица, неустановени на територията на страната и регистрирани за целите на ДДС на територията на ДЧ от ЕС, за закупените от тях стоки, ползвани от тях услуги и осъществен внос на територията на страната по реда на Наредба № Н-9/16.12.2009 г. на Министъра на финансите.

Проверката по прихващане и възстановяване приключва с издаване на Акт за прихващане или възстановяване, с който се прихваща и/или възстановява надвнесената сума. В случай, че при проверката се установят недекларирани публични задължения за данъци и осигурителни вноски, които проверяваното лице не желае да декларира доброволно се издава Акт за установяване на задължение.

Акта за прихващане или възстановяване и Акта за установяване на задължение се връчват на проверяваното лице по реда на ДОПК (на хартиен носител или по електронен път) и подлежат на обжалване по реда на чл. 129, ал. 7 и чл. 152, ал. 1 от ДОПК в 14-дневен срок от връчването им пред директора на съответната дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!