Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800L2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C37

СЪДЪРЖАНИЕ

Регистрацията на ФУ/ИАСУТД

Регистрацията се извършва по реда на Глава трета от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. 

При въвеждане в експлоатация и работа с Фискално устройство /ФУ/ или Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/, лицето, стопанисващо търговски обект трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от Българския институт по метрология (БИМ), което притежава разрешение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ/ИАСУТД.

При сключване на договора лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:

 • наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт;
 • номер и дата на разрешението за извършване на сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД;
 • номер, дата и срок на валидност на договора.

Въвеждането в експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва след попълване на заявление по образец съгласно приложение №24, изготвено в 2 екземпляра, по един за търговеца и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието на фискалното устройство, което се води от сервизната организация (чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.). Действията се извършват в присъствието на търговеца, от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, като техникът е длъжен да:

 • запише във фискалната памет датата, часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на търговеца, съответно единния граждански номер, ако търговеца е физическо лице, с изключение на физическите лица – еднолични търговци;
 • впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП – и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система.

ФУ/ИАСУТД получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение №17 за „статус на регистрация“. ФУ/ИАСУТД се считат за регистрирани при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение №17. При работа с Фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване /ФУВАС/ бонът се разпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието. Бонът, издаден при успешна регистрация на ФУ, се прикрепва към паспорта на ФУ.

Търговеца няма право да отчита продажби чрез ФУ/ИАСУТД, въведени в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да са регистрирани в НАП.

Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ/ИАСУТД от търговеца без получено и отпечатано потвърждение за успешна регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП. Допуска се потвърждението за успешна регистрация в НАП на ИАСУТД да не се отпечатва, като в този случай генерираният системен бон без отпечатване се записва в КЛЕН.

При въвеждане в експлоатация, както и при извършване на обновяване на версията на фърмуера от ФУ/ИАСУТД се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение №17. При промяна на фърмуера на ФУ търговеца задължително отпечатва и прикрепя в паспорта диагностичен бон, съдържащ информация за обновената версия на фърмуера на ФУ.

Издаване на свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД

При въвеждане в експлоатация лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, издава свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД по образец съгласно приложение №11 или приложение №11а. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за търговеца и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в сервизното досие на фискалното устройство.

Ново свидетелство за регистрация се издава при:

 • смяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт;
 • смяна на адреса на търговския обект;
 • загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството; 
 • издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване на ЕСФП, в случаите на приключили изпитания на ЕСФП и/или средствата за измерване в реални условия. 

Изключения при работа с ЕСФП

Когато се изпитва на нов тип Електронна система с фискална памет /ЕСФП/ в реални условия /в търговски обект/, свидетелството се издава след приключване на изпитванията в обекта. В този случай задължително се извършва демонтаж на фискална памет.

Когато предмет на изпитвания в реални условия са само нови средства за измерване, включени за работа в състава на вече одобрен тип ЕСФП, то, тогава се издава ново свидетелство след приключване на изпитването, в което са описани новите средствата за измерване, изпитани и одобрени за работа с конкретния тип ЕСФП. В този случай задължително се извършва демонтаж на фискална памет.

При промяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в деня на настъпване на промяната новото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт във ФУ/ИАСУТД, и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение №17. В случаите на подновяване на договора за сервизно обслужване се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение №17 с актуални данни.

При промяна на първоначално подадените регистрационни данни в НАП за търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява и в заглавната част на фискалния/системния бон променените данни за търговския обект и чрез ФУ/ИАСУТД изпраща съобщение към НАП съгласно приложение №17.

При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД търговеца е длъжен в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми писмено обслужващото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, за издаване на ново свидетелство.

При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ производителят/вносителят издава дубликат на паспорта на ФУ в 3-дневен срок от постъпване на искане за издаването му от търговеца. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.

Специфични изисквания при регистрация на ЕСФП

Преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП средствата за измерване, включени в състава на ЕСФП, трябва да са преминали контрол от БИМ по реда на Закона за измерванията.

Преди регистрацията на ЕСФП търговците подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. БИМ препраща заявлението в НАП. Заявлението трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Заявлението и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

В 30-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.

Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват при започване на дейност в обект в присъствието на контролните органи от НАП и БИМ, за което се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта.

Одобрената блок-схема при проверката се съставя в три еднообразни екземпляра – по един за органите на НАП и на БИМ и един за търговеца.

Всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. БИМ препраща заявлението в НАП. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.

При извършване на ремонтни дейности на обекта, обслужван от ЕСФП, налагащи преместване на системата (в цялост или на отделни компоненти), преди преместването, търговеца писмено уведомява за това обстоятелство НАП и БИМ, като посочва начална и крайна дата на преместването на ЕСФП. Когато в хода на работите е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверка от контролните органи, ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП, или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средството за измерване. След приключване на ремонтните дейности и връщане на ЕСФП в обекта търговеца уведомява НАП за преместване на системата и подава заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по реда на чл. 16а, ал. 6.

Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверка от контролните органи ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване.

ЕСФП подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност, равен на срока на периодичност на средствата за измерване, включени в състава им. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.

При започване на изпитвания на ЕСФП в реални условия или изпитване на добавено ново средство за измерване към ЕСФП в обект, в който не е започната дейност, въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в присъствието на междуведомствена комисия. Комисията съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра – по един за органите на НАП, на БИМ и един за търговеца, който се съхранява в обекта. След издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване производителят на ЕСФП предприема действия по ал. 7, след което търговеца подава заявление за първоначална проверка на ЕСФП по реда на чл. 16а, ал. 1.

 

Дерегистрация

Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва:

 • по инициатива на търговеца
 • при бракуване на ФУ по инициатива на търговеца, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано
 • по инициатива на търговеца в случаите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • задължително при прекратяване на дейността на търговски обект/и, стопанисван/и от търговец, използващ ИАСУТД.

За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение №17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в паспорта на ФУ. При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството.

При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет. В този случай търговеца уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от него копие на протокола за демонтаж на фискалната памет. Допуска се уведомяването да бъде извършено от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му.

Прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва, като се изпрати съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение №17, като преди това се изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни финансови отчети.

При работа с ИАСУТД, не по-късно от 3 дни преди прекратяване на дейността на обекта/ите лицето, използващо ИАСУТД, подава уведомление писмено или по електронен път в НАП.

Демонтаж на фискалната памет на ФУ

демонтаж на фискална памет на ФУ се извършва в следните случаи:

 • препълване на фискалната памет;
 • смяна на собственика;
 • прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на търговеца;
 • бракуване на ФУ;
 • повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;
 • грешка в блок на фискалната памет;
 • грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
 • след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

Преди демонтажа на фискалната памет ФУ изпраща в НАП всички неизпратени данни от документи за продажба и дневни финансови отчети, както и съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение №17.

Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. При смяна на КЛЕН сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран четим вид във файл от типа csv, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на търговеца заедно с КЛЕН.

В присъствието на търговеца сервизният техник съставя в три екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение №12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.

Търговеца съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в паспорта на ФУ, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.

В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава екземпляр на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:

 • производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула
 • БИМ при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.

След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в сервизното досие данните за новата фискална памет.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!