Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMHE3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMHH2

СЪДЪРЖАНИЕ

Компенсация (отстъпка) от 25 стотинки на всеки литър/килограм бензин А95, дизел, природен газ (метан) или пропан-бутан (втечнен нефтен газ - LPG) се предоставя на крайните потребители - физически лица от бензиностанциите, газстанциите или метанстанциите, които са съгласни да я дават. Отстъпката е предвидена със Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИД  на ЗДБРБ) за 2022 г. Тя ще се предоставя до 31 декември 2022 г. само в обектите, които са съгласни да я дават, поради което е препоръчително потребителите да попитат в обекта, преди да заредят резервоарите си.

Няма ограничение в количеството гориво и броя на зарежданията. 

 

Кой може да ползва компенсацията

От компенсацията може да се възползват само физически лица, собственици или ползватели на следните превозни средства: 

 • леки автомобили - категорията М1, в това число и М1G
 • дву- или триколесни мотопеди или мотоциклети от категория L. Това се отнася за всеки двуколесен или триколесен мотопед или двуколесен или триколесен мотоциклет от посочената категория L независимо с коя буквено-цифрова категория/подкатегория е обозначено същото в регистрационния талон. 

Важно условие за ползване на отстъпката е гражданите да представят регистрационния талон на превозното средство, което зареждат с гориво. 
Физическо лице, което е ползвало компенсация при зареждането на гориво няма право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за начислен данък върху добавената стойност. 
 

За какво гориво може да се ползва отстъпката

Компенсацията се предоставя при зареждане на следните видове гориво с най-ниската продажна цена в конкретния обект: 

 • бензин А95;
 • газьол (дизелово гориво) ; 
 • пропан-бутан (втечнен нефтен газ (LPG);
 • природен газ. (метан) 

 

Кой може да предоставя компенсацията

Компенсацията се предоставя само от краен разпространител - бензиностанция, газстанция или метанстанция, който е регистриран по Закона за ДДС и е избрал да прави тази отстъпка. Тя не се прилага в обекти, в които се извършват зареждания на моторни превозни средства само за собствени нужди.
 

 

Как може да се ползва отстъпката

Компенсацията се дава като намаление от крайната цена (като отстъпка) при плащане за зареденото количество гориво на касата, без значение дали това ставе в брой или с банкова карта. За горивото с отстъпка, бензиностанцията, газстанцията или метанстанцията издава разширен фискален бон (фактура), в който са вписани регистрационният номер на превозното средство, вид и количество на зареденото гориво, за което се предоставя компенсацията (отстъпката), както и нейната стойност - 25 ст. на литър. 

 

Документ за продажба на гориво, за което се предоставя компенсация

За зареденото гориво крайният разпространител издава разширен фискален бон (фактура), в който са вписани регистрационният номер на превозното средство, вид и количество на зареденото гориво, както и отстъпката от 25 ст. на литър.

Вместо име и адрес на получателя в разширения фискален бон, бензиностанцията, газстанцията или метанстанцията следва да посочи „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ", а на мястото на идентификационен номер на получателя следва да  впише „0000000025". 
В разширения фискален бон не се отразяват продажби на горива, за които не се предоставят компенсации, но могат да бъдат посочени други стоки и/или услуги.
 

 

Отчетност на крайния разпространител

За да си възстанови сумите за предоставените компенсации, е необходимо крайният разпространител да състави:

 • отделен отчет за издадените разширени фискални бонове, с които са документирани продажбите на гориво компенсация (по чл. 119 ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС), който се отразява в дневника за продажби (чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС) с код 83, като се попълват както колони 1 до 8, така и 9 и 11 или 17 за данъчна основа на компенсацията, съответно 10 и 12 или 18 за данъка; 
 • Регистрираните лица могат да отразят разширените фискални бонове (чл. 112, ал. 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г. в дневника за продажбите като попълнят колони от 1 до 8 включително. В случай че с такъв разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от ЗДДС;
 • протокол, с който да начисли ДДС за извършените от тях доставки на гориво с отстъпка през съответния месец и да го включат в дневника си за продажби (чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС) с код 50. Данъкът за календарния месец е в размер, съответстващ на размера на намалението на данъка при отразяването на предоставената компенсация в разширените фискалните бонове като отстъпка.

 

Протоколът трябва да съдържа:

 1. номер и дата;
 2. името и идентификационния номер на крайния разпространител;
 3. вид, количество на горивото, за което е предоставена компенсация, и сума на направената отстъпка за всеки вид за периода;
 4. обща сума на предоставените компенсации за периода;
 5. корекция в увеличение или намаление на сумата на компенсации за предходни периоди по вид и количество на съответното гориво и периода, за който/които се отнася;
 6. сума на компенсации след корекция (сумата по т. 4, коригирана със сумата по т. 5);
 7. данъчна основа и данък, изчислени за сумата по т. 6  по формулата в чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС:

                                          Ц Х ДС    
                       Д =    ---------------------  ,    където:
                                  100 + ДС    

Д е размерът на данъка за конкретните доставки, изчислен за сумата по т. 6, т.е. данъкът, включен в сумата на компенсациите след корекцията по т. 5, ако има такава, за периода;
Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретните доставки, т.е. частта от договорената цена с включен данък, съответстваща на сумата на компенсациите след корекцията по т. 5, ако има такава, за периода;
ДС – съответната данъчна ставка, приложима за доставките на гориво, за които е предоставена компенсацията за периода.   
 

 • да подаде декларация по образец, с която крайният потребител декларира сумата на предоставените през съответния месец компенсации. Формулярът се подава в НАП електронно, подписан с КЕП, до 14-то число на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите. В декларацията се претендира възстановяване на предоставените компенсации и се посочват следните данни:
 1. името и идентификационния номер по ЗДДС на крайния разпространител (бензиностанция, газстанция или метанстанция);
 2. месец и година, за които се отнася декларацията;
 3. вид, количество на горивото, за което е предоставена отстъпката и нейната стойност за всеки вид след отразяване на корекции за преходни месеци;
 4. обща сума на предоставените компенсации.

Посочената сума в декларацията се възстановява в рамките на 10 дни след изтичане на крайния срок за подаване на справка-декларация по ДДС за съответния период и при наличие на пълно съответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията и в дневника за продажбите за съответния период.  

 

Има ли специални изисквания към ЕСФП  при предоставяне на компенсациите


В разширения фискален бон (фактурата) компенсацията се предоставя като отстъпка. Всяка електронна система с фискална памет (ЕСФП) е изпитана и одобрена с функционалност за регистриране и отчитане на отстъпка. Това означава, че не е необходимо НАП да предоставя софтуер на крайните разпространители, за да дават те компенсацията. 

Регистрирането на отстъпката се извършва в съответствие с изискванията на  Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.  Сумата на отстъпката подлежи на задължително регистриране чрез ЕСФП, като част от оборота на търговския обект. Т.е. при извършването на продажба на гориво, за което се предоставя отстъпка (компенсация), в издадения разширен фискален бон следва да се съдържа пълната (цялата) стойност на продажбата и на отделен ред стойността на отстъпката. 
Важно! Със ЗИД на ЗДБРБ 2022 г., бе прието, освен компенсацията при зареждане на гориво, продажбата на природен газ (метан) се облага с 9 на сто ДДС, считано от 9 юли 2022 г. Намалената ставка се прилага до 1 юли 2023 г. За предвидения в закона срок, лице, което извършва доставка/продажба на природен газ чрез измервателни средства за разход на течни горива, е длъжно да регистрира в ЕСФП всяка доставка/продажба на природен газ в данъчна група „Д“ (ставка 9%). За целта е необходимо в ЕСФП да се програмира нова данъчна група „Д“, съответно със ставка на ДДС 9%, като след това продажбите на природен газ се препрограмират и се отнасят към данъчна група „Д“. В този случай се допуска да не се подават данни към НАП за вид и количество на продаденото гориво от ЕСФП. Допуска се продажбите на природен газ да се отчитат в отделен департамент.
За конфигурирането на отстъпката и препрограмирането на продажбите на природен газ към новата данъчна група „Д“ (ставка 9%) в ЕСФП, задълженото лице следва да изиска съдействие от сервизната организация, с която има сключен писмен договор за сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП.

 


 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!