Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI4Q2
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI460

Лицата, които извършват продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива, използват ЕСФП за регистриране и отчитане на тази своя дейност.

Към електронните системи функционират различни видове и модели средства за измерване на разход. Одобрените модели са вписани в Регистър:

 

Зареждане ...