Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO716E2
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO71677

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите активно участва в Програмата „Старт на кариерата“, чиято основна цел е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

В Портала на Агенцията по заетостта  – www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/ може да се намери пълна информация, относно възможностите за кандидатстване по програмата.

Реализация на програмата

Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. Същевременно са усвоили най-новото в областта на придобитата от тях професия, но не могат да го приложат. Тези две характеристики ясно изпъкват в позицията на завършващите младежи. Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият, е намирането на подходящо работно място.

Цели

  • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
  • Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
  • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
  • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
  • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

Обект и обхват

Програмата се реализира в два компонента.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Министърът на труда и социалната политика утвърждава квоти с работни места.;

Обект на Компонент 2 са младежи до 24 г. завършили професионално образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са придобили квалификация, и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, областните и общинските администрации.

По Компонент 2 работодателите са от частния сектор.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Задачи на програмата

  1. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта, с подкрепата на областните и общинските администрации, осъществяват информационна кампания за запознаване с Програмата и възможностите, които тя предлага.
  2. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта осъществяват посредническа дейност по информиране и мотивиране на работодателите и младежите за увеличаване на заетостта.
  3. Извършване на подбор на младежите, съгласно изискванията на работодателите.
  4. Наемане по трудово правоотношение на всички безработни лица, включени по Програмата.
  5. Мониторинг на изпълнението на Програмата.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!