Z6_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B2LB4
Z7_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B2LR2

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел 1 - Задължително съдържание 


Национална агенция за приходите се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo. Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“. Съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения.


Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. Недостъпно съдържание

а) несъответствие със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) е описано в приложение 1;
б) прекомерна тежест – неприложимо;
в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Приложение 1
Несъответствия в публичната част на сайта на Национална агенция за приходите със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Забележка: В таблицата са описани изискванията на стандарта, които не са приложени, приложени са  частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Описание и посочване на несъответствието:     Възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
Аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове съдържат и аудио, в което се обяснява подробно видео съдържанието.
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване на сайта
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са с аудио съдържание, поради което не е необходимо
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично.
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения.
 
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс.
 
За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично.
 
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
 
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности,  управлявани от движението на устройството или на потребителя.
 
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици, с изключение на абревиатури със съответното пояснение на български и линкове, които препращат към сайтове на европейски институции.
 
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се изискват данни, които да се въвеждат от потребителя в сайта на НАП
 
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите, с изключение на връзката към Портала за електронни услуги, в който се изисква надеждна идентификация от страна на потребителите, преди да извършат действия с правни последици и финансови трансакции.
 

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено. Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Публикуваното видео е придружено с пояснителен текст, както и с аудио покритие.   
 

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 07.04.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  12.05.2021 г. 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 12.05.2021 г. 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение


Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: prd@nra.bg 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Под всяка една от страниците в сайта на НАП, с изключение на заглавната: https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo 

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: Мария Цветкова, главен експерт, дирекция „Комуникации и протокол“; 02/ 9859 6136

Процедура по прилагане
1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в НАП, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
 

Сигнали в НАП се подават по следния начин:

  • Чрез формата за обратна връзка на всяка от страниците в сайта на НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo 
  • По електронен път, на всички официални електронни адреси на ЦУ/ ТД/офис на НАП в страната, публикувани в сайта на НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti, задължително подписани с електронен подпис, както и на  електронния адрес на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg. 
  • На информационния телефон на НАП 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно. 
  • По пощата – на адрес: 1000 София, бул.“княз Александър Дондуков-Корсаков“ №52 или на адреса на компетентната ТД на НАП, публикуван в рубриката Контакти на сайта на НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti.
  • В деловодствата на структурите на НАП на хартиен носител.
  • В специални кутии, поставени в офисите на териториалните структури на НАП.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2.    Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на   (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
3.    Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".


Раздел 2 Препоръчително съдържание 

Национална агенция за приходите да се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги е възможно в цялост. Затова, ако срещате затруднения при работата си със сайта: https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на Национална агенция за приходите. 
НАП се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
12.05.2021 г.


Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!