Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV524F6
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52K81

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво е е-магазин?


"Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение. Чрез него се извършва продажба на стоки и/или услуги, посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Електронният магазин предоставя на клиента възможност за избор на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин. В него трябва да има възможност потребителят да въведе информация за контакт с него, адрес на доставка и да направи избор на метода за плащане. (§1, ДР, т. 87 от ЗДДС).

 

Задължения на лицата, които извършват продажби през е-магазин

Задължени да подават информация в НАП са лицата, които извършват продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали домейнът, който използва е собствен, нает или на друго лице, предоставят платформа за извършване на продажби в интернет и приемат плащания, за които се изисква издаване на фискален бон  (чл. 3. ал. 1 и чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18).

 

Не е задължено да подава информация в НАП лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин и което не приема плащания, за които се изисква издаване на фискален бон. Те могат да подадат данните по собствено желание. 

Вижте: Алтернативен режим за регистриране и отчитане на продажбите

Информацията, която лицата, извършващи продажби през е-магазин са задължени да подават е:

 

  • наименование и уеб-адрес на електронния магазин;
  • информация за лицето, извършващо продажбите чрез електронния магазин;
  • вид на продаваните стоки
  • за софтуера на електронния магазин, за вида и доставчика на хостинг-услугата и други, подробно описани в Приложение №33 от Наредба №Н-18.

 

Данните се подават през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) преди започване на дейността по продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин (чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18).
При промяна на обстоятелствата, включително при прекратяване на дейността, актуалната информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната. Променените обстоятелства се отразяват в поддържания от НАП Публичен списък на електронните магазини (чл. 52м. ал. 3 и ал. 4 от Наредба №Н-18). 

 

Вижте повече за Подаване на информация от лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни (чл. 52н от Наредба №Н-18)

 

Контрол

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!