Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34D1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S07

СЪДЪРЖАНИЕ

Контролната функция на НАП е насочена към предотвратяване и противодействие на данъчни измами и извършването на многостранни контролни действия. Данъчно-осигурителен контрол спрямо задължени лица се осъществява съобразно териториалния обхват на компетентна дирекция. Изпълнителният директор има правомощията да издаде заповед, по силата на която служители от една териториална дирекция могат да осъществяват правомощията си по отношение на лица, за които компетентни са органите на друга териториална дирекция, включително за части от работното време и без промяна на мястото на работа /чл. 10, ал. 9 от Закона за НАП/

Видове производства

Основните производства и действия, чрез които се осъществява данъчно-осигурителният контрол са ревизии и проверки.

Контролната дейност е регламентирана с 40 процедури, 25 инструкции и около 130 образци на документи, разработени в съответствие с моделите на бизнес процесите и основани на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). За всяка от основните дейности, осъществявани в рамките на функция “Контрол”, са разработени съответните пакети на процедури, инструкции и образци на документи.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!