Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38B2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S17

СЪДЪРЖАНИЕ

Данъчна загуба е отрицателният данъчен финансов резултат, който се получава чрез преобразуване на счетоводният финансов резултат с:

 • данъчни постоянни разлики;
 • данъчни временни разлики;
 • сумите, предвидени в ЗКПО.

 

При облагане с корпоративен данък имате право да пренасяте данъчна загуба.

 • Може да го упражните през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която сте формирали положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.
 • Счита се за упражнено и когато до датата на данъчния контрол не е формирана данъчна печалба преди приспадане на данъчната загуба.

 

Пренасяне на данъчна загуба

Данъчната загуба се пренася:

 • последователно през следващите 5 години до нейното изчерпване;
 • в размера на положителния данъчен финансов резултат.

Нововъзникнали данъчни загуби се пренасят:

 • по поредност на тяхното възникване;
 • последователно през следващите 5 години.
  За всяка нововъзникнала данъчна загуба 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването ѝ.

 

Данъчната загуба не се пренася:

 • когато не е упражнено правото на избор;
 • когато загубата не е пренесена в определения момент и размер;
 • при преобразуване по ТЗ приемащото или новоучреденото дружество не може да пренася данъчна загуба, формирана от преобразуващото се дружество;
 • при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ;
 • при прекратяване дейността на МСД, с изключение на случаите при „Освобождаване с прогресия“.

 

Пренасяне на загуби от източник в чужбина при „Освобождаване с прогресия“

 

Данъчната загуба е формирана през текущата година в държава с която България има сключена СИДДО и приложимият метод за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на печалбите е „Освобождаване с прогресия“ - тази загуба не се приспада от данъчните печалби от източник в страната или други държави през текущата или следващи години.

Данъчната загуба се пренася:

 • само от данъчните печалби, реализирани от източник в чужбина;
 • последователно през следващите 5 години.

Изключение: При прекратяване на дейността на място на стопанска дейност (МСД) в държава-членка на Европейския съюз, загубите от МСД неприспаднати от печалбите от това МСД, се пренасят по общия ред на закона до изтичане на 5-годишния срок от възникването им.

 

Пренасяне на загуби от източник в чужбина при „данъчен кредит“

 

Данъчната загуба е формирана от източник в чужбина и приложимият метод за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на печалбите е „данъчен кредит“. Неприспаднатата загуба през текущата се пренася:

 • само от данъчните печалби, реализирани от източник в чужбина;
 • последователно през следващите 5 години.

Изключение: В случай че загубата е реализирана от източник в държава-членка на ЕС, то се прилага общият ред за пренасяне на загуби.

 

Данъчна загуба на контролирано чуждестранно дружество

 

Данъчната загуба на контролирано чуждестранно дружество (КЧД):

 • не се приспада от данъчните печалби от източник в страната или други държави през текущата и следващите години;
 • приспада се последователно само от данъчните печалби на същото КЧД или от данъчната печалба на друго КЧД в същата чужда държава, от която е възникнала, през следващите 5 години (чл. 47г, ал. 3 от ЗКПО).

 

Деклариране

Данъчната загуба декларирате в ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

Закон за корпоративното подоходно облагане,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!