Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO716M2
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO71676

СЪДЪРЖАНИЕ

Подробна информация за процедурите при кандидатстване за работа, може да намерите в Закон за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

Оповестяването на конкурс се извършва с публикуване на обявление в административния регистър iisda.government.bg, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на НАП.

Кандидатстване и документи

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
  • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на посочен в обявата адрес. Документите може да се подават по електронен път на имейл адрес nap@nra.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Информирането на кандидатите в процеса на конкурсната процедура се осъществява чрез писмени съобщения или чрез електронна поща.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!