Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30H1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SC6

СЪДЪРЖАНИЕ

Хора, които упражняват свободна професия са самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

  1. осъществяват за своя сметка професионална дейност; и
  2. не са регистрирани като еднолични търговци; и
  3. се самоосигуряват.

В зависимост от дейността им, те се разделят в три групи:

  • Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
  • Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
  • Други: дейци на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други.

 

Регистрация

За да извършвате свободна дейност трябва да се регистрирате като специалист, упражняващ свободна професия в Агенция по вписванията, в НАП и ако дейността ви е патентна, в общината.

Регистрацията в Агенция по вписванията и в НАП трябва да стане в 7-дневен срок от началото на дейността ви.

 

Регистриране в агенцията по вписванията

Регистрация се прави в БУЛСТАТ към Агенция по вписванията (може и онлайн с електронен подпис), в 7-дневен срок от старта на вашата дейност, като подадете заявление лично или чрез пълномощник.

Необходими документи

  • Лична карта.
  • Заявление. Подава се на място или онлайн – на страница Електронни услуги избирате Подаване на документи за регистрация, промяна на обстоятелствата и заличаване на субекти по чл. 3, ал. 1, т. 9 от ЗРБ.
  • Декларация за истинността на посочените от вас обстоятелства в заявлението. Подава се на място или онлайн – на страница Документи избирате Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистър Булстат.
  • Бележка за платена такса 10 лв.
    • Цената на услугата е съгласно Тарифата на Агенцията по вписванията. За да проверите актуалната цена, на страница Справки изберете Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ и в таблицата търсете ред Физическо лице – субект на Булстат.
    • За плащане следвайте указанията от страница Електронни услуги.
  • Документ, доказващ правото ви да упражнявате избраната професия. Може да е диплома за завършено образование, сертификат или други.

След регистрацията, ще получите единен идентификационен код (ЕИК).

 

Регистриране в НАП

Регистрация се прави след регистрацията в Булстат, в 7-дневен срок от започване на дейността ви, като подадете декларация в офис на НАП по адреса ви по лична карта, че вече сте регистриран като самоосигуряващо се лице. В декларацията посочвате дата на започване на трудова дейност и вид на осигуряване.

 

Необходими документи

Забележки

  • Разходите от дейността ви, както и осигуровките ви са за ваша сметка;
  • Ако се осигурявате като упражняващ свободна професия, то не може да бъдете търговци и/или юридически лица.

 

Регистриране в общината

Ако дейността ви е патентна (дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други) трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във вашата община. Може да изтеглите формуляра с декларацията и да го попълните предварително.

Срокове

До 25 число на месеца подавате:

Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице”и плащате осигуровки за предходния месец. Пример: До 25 март декларирате и заплащате дължимите осигуровки за февруари.

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.  Подава се:

  • от самоосигуряващите се  лица по смисъла на КСО един път годишно;
  • в срока на подаване на годишната данъчна декларация.

Вижте повече информация в Осигурявам се сам

До 30 април, 31 юли и 31 октомври подавате декларация за дължими данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ) за авансов данък и плащате данъка.

От 10 януари до 30 април на следващата година подавате годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ) плащате данъкаС нея се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка, съобразно облагаемия доход през годината.

 

Данък

Облагането с данъци е различно за всяка дейност:

Когато дейността е патентна, се облага с патентен данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Когато дейността не е патентна, се плащат данъци по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Размерът на данъка е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки.

Нормативно признатите разходи са 25 %, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието или лице, упражняващо дейност като адвокат (след 01.01.2023 г.) - 40%.

Пример:

Вие сте вещо лице и ежемесечният ви доход е 1500 лв., а за тримесечие, 4500 лв. Осигурявате се върху 1000 лв. и плащате осигуровки 27.8 %. Нормативно признатите разходи са 25 %.

За да определите авансовия си данък за тримесечието следва да извадите от 4500 лева признатите разходи (1125 лв) и платените осигуровки за трите месеца (1251 лв).

4500 -1125 – 1251 = 2124

Данъчната основа е 2124 лв. Тя се облага с авансов данък от 10 %. Дължимият авансов данък е 212.40 лв.

 

Осигуровки

Като самоосигуряващо се лице, задължително се осигурявате за:

  • държавно обществено осигуряване;
  • допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  • здравно осигуряване.

По желание може да правите осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство.

Всяка година от 01 до 31 януари може да променяте вида на осигуряването си за съответната календарна година.

Дължите осигуровки само за периода, в който упражнявате дейност. В случай, че сте преустановили за кратко или продължително време вашата работа, вие следва да подадете в НАП Декларация за прекъсване на дейността.

Вижте още: Осигурявам се сам

 

Регистрация по ДДС

Трябва да се регистрирате по ДДС ако вашият доход достигне 50 000 лв или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Вижте ДДС в България.

По желание може да направите доброволна ДДС регистрация. Препоръчваме сериозно да претеглите плюсовете и минусите според дейността на фирмата, прогнозни печалби и други. Вижте Регистрация по ЗДДС.

 

Наемане на служители

Имате право да наемате служители, както на трудов, така и на граждански договори.

 

Касови бележки

Не сте длъжни да имате касов апарат и да издавате касови бележки. За доходите придобити от вас е задължително да издавате документ за отчитане на приходи.

 

Вижте: Фискални устройства, СУПТО и е-магазини и Документи за продажба и сторно операции

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случай от живота 4,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!