СЪДЪРЖАНИЕ

Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони.

Задължени лица по ЗГВРСНР са юридически или физически лица:

  • които са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
  • спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специален закон.

За повече информация вижте фиш ІІІ.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя.

Забележка* През 2021 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване).

 

Случаи от живота,Гарантирани вземания на работниците и служителите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!