Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30F0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SI4

СЪДЪРЖАНИЕ

Получено наследство декларирате по желание в НАП, в Приложение 13 на годишната данъчна декларация (по чл.50 от ЗДДФЛ). Срокът съвпада със срока за подаване на декларацията – 30 април на годината, следващата годината, в която сте получили наследство.

Деклариране задължително пред общините

При откриване на наследство, наследниците по закон или по завещание и заветниците или техни законни представители са длъжни да декларират наследството пред общината на последното местожителство на наследодателя. Ако наследодателят е живял в чужбина и няма адрес в страната, по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.

Подайте декларация по чл.32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата. 

Срокът е 6 месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, срокът започва от узнаването, че наследството е открито.

Плащане на данък в общините

Данък дължат наследниците по закон или по завещание и заветниците (чл.29-43 от Закона за местните данъци и такси). Дължимият данък върху придобитото наследство се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. Данъкът се заплаща в двумесечен срок от получаване на съобщението в съответната община.

Не заплащат данък преживелия съпруг и наследниците по права линия без ограничения.

Освобождават се от данък:

  • Имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг или при производствени аварии и природни бедствия;
  • Имуществото, завещано на държавата и общините;
  • Имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и др.;
  • Обикновената покъщнина;
  • Дребният земеделски инвентар;
  • Библиотеките и музикалните инструменти;
  • Неполучените пенсии на наследодателя;
  • Имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

Освобождаването от данък на обикновената покъщнина, дребния земеделски инвентар, библиотеките и музикалните инструменти е при наследяване от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Случаи от живота,Местни данъци и такси,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!