Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38V2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1C77

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Облагането с алтернативен данък върху дейността от опериране на кораби се регламентира от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 

Облагане

Данъчно задължените лица, изброени по-долу, могат да изберат дейността им от опериране на кораби да се облага с алтернативен данък върху дейността от опериране на кораби. Облага се дейността на лица, извършващи морско търговско корабоплаване, а именно:

 • дружества, регистрирани по Търговския закон или места на стопанска дейност на дружество, което е установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз (ЕС) или държава членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП), съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за установено за данъчни цели в друга държава извън ЕС или ЕИП;
 • лица, които оперират със собствени или наети кораби, както и отдават под наем кораби;
 • не отказват обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава един на 15 офицери, плаващи на корабите;
 • комплектуват екипажите си с български граждани или с граждани на други държави – членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
 • най-малко 60 на сто от нетния тонаж на оперираните кораби е от кораби, които плават под българско знаме или знаме на друга държава – членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
 • осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на международните конвенции и правото на Европейския съюз относно безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и условията на живот и труд на борда на кораба;
 • лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато управляват кораби въз основа на договори за управление и други
 • лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато управляват кораби въз основа на договори за управление и едновременно отговарят на следните изисквания:
 1. за тях са изпълнени условията, посочени по-горе в т. 1, 5 и 6;
 2. повече от половината от административния брегови персонал или от екипажа е съставен от български граждани или граждани на други държави членки на ЕС или на ЕИП;
 3. поне две трети от тонажа на управляваните кораби се управлява от дружества, които са местни лица за данъчни цели на държава членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП.

ВАЖНО: Данъчно задължените лица, избрали да се облагат с данъка по този ред, се облагат за срок не по-кратък от 5 години.

На основание чл. 218, ал. 2 от ЗКПО за всички останали дейности, извън подлежащите на облагане с алтернативния данък, данъчно задължените лица подлежат на облагане с корпоративен данък /виж Корпоративен данък/.

Ограничения

Данъчно задължените лица нямат право да прилагат реда за облагане на дейността от опериране на кораби за:

 • морски кораби с нетен тонаж под 100 тона;
 • риболовни кораби;
 • кораби за развлечения, с изключение на пътническите кораби;
 • кораби, които данъчно задължените лица са предоставили за управление или по договор за беърбоут чартър, с изключение на случаите, когато са предоставени на държавата;
 • инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби, извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене.

Размер на данъка

Данъчната ставка е 10 на сто.

Деклариране 

Деклариране на данъка върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация на кораба:

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по регистрация.

С годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността /чл. 259, ал. 3 от ЗКПО/. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби и Декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО  за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби се подават по електронен път, чрез портала за електронни услуги на НАП в следните срокове:

 • До 31-и декември на предходната календарна година – подаване на декларация за упражняване правото си на избор по чл. 259, ал. 1;
 • От 1 март до 30 юни на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната календарна година.

Внасяне

Данъкът се внася до 30 юни на следващата календарна година

Вижте Плащане

Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение (§ 1, т. 44 от ДР) по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл. 261, ал. 2 от ЗКПО).

На основание чл. 277 от ЗКПО лицата, приложили реда на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби, които не отговарят на условията, даващи им право на избор, се наказват с имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно извършване на нарушение – в размер от 40 000 до 60 000 лв. Тези лица нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години (чл. 277, ал. 2 от ЗКПО).

Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 259, ал. 3 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – в размер от 1500 до 5000 лв. (чл. 276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО).

Съгласно чл. 278, ал. 2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Данък върху дейността от опериране на кораби,Случаи от живота,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!