Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GD4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SC4

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика може да намерите информация за Вътрешните правила за дейността на Инспектората, Годишните отчети за дейността на Инспекторат, както и за  различните канали за подаване на сигнали и жалби.

Сигнали, в това число за корупция, може да подавате на:

  Адрес

Информация за нередности и сигнали за корупция в Национална агенция за приходите, може да изпращате по пощата на адрес:

гр. София, 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52 и на адресите на всички структури на НАП.

E-mail адрес

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на НАП, можете да попълните данните и да ги изпратите по ел. път на имейл адрес:

infocenter@nra.bg и подписани с електронен подпис чрез nap@nra.bg.

Сигнали и жалби, подписани с електронен подпис, се подават и на всички официални електронни адреси на ТД/офис на НАП в страната, публикувани на страницата на НАП, в рубриката Контакти.

Телефонен номер

Чрез информационен център на НАП на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на Вашия телефонен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корупционни действия от страна на служител е обаждането да не е анонимно.

Специални кутии, поставени в администрацията

Кутии за сигнали, предложения и мнения в офисите на териториалните структури на НАП.

Други

Информационна система за координация и комуникация между антикорупционните структури (ИСККАС), която се достъпва чрез портала на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Съгласно чл. 56 от Устройствения правилник на НАП, за анонимни се считат тези предложения и сигнали, в които не са посочени данни за подателя:

  1. три имена и адрес за кореспонденция;
  2. подпис на подателя – саморъчен, когато сигналът се подава на хартиен носител, или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път;  

Сигнали за конфликт на интереси се разглеждат по реда на Глава осма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като установяването на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимни сигнали.  

Вижте повече информация за подаване на сигнали, жалби и похвали 

Вижте още: Антикорупция

НАП гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

 

Документи, свързани с дейността на Инспекторат

Вътрешни правила за дейността на Инспектората в НАП
11.03.2021

Годишен доклад за резултатите от дейността на Инспекторат през 2022 г.
17.02.2023

Годишен доклад за резултатите от дейността на Инспекторат през 2023 г.
23.02.2024

Годишен доклад за резултатите от дейността на Инспекторат през 2021 г.
15.03.2022

Годишен доклад за отчитане на дейността на Инспектората за 2020 г.
11.03.2021

Годишен доклад за отчитане на дейността на Инспектората за 2019 г.
11.03.2021

Годишен доклад за отчитане на дейността на Инспектората на НАП за 2018 г.
11.03.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!