Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O06
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CN4

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Облагане с данък върху хазартната дейност е регламентиран в чл. 219-247 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

 

Облагане

С данък върху хазартната дейност се облага бизнесът на:

1. Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

Подлежи на облагане дейността на организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

Данъчна основа

Увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна ставка

15 на сто.

Деклариране на направените залози и данъка 

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис през Портала за електронни услуги.

Вижте Деклариране

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис /Връзка към електронната услуга/.

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

Плащане

Данъкът се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта и да представи пред ТД на НАП договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Вижте Внасяне

 

2. Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

Облага се хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино. Данъчно задължени са организаторите на тези игри.

Важно: На основание чл. 242, ал. 2 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн се облага с корпоративен данък.

 

Размер на данъка

Данъкът се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз:

  1. игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях;
  2. игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.

Данъкът е в размер, както следва:

  1. за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него – 500 лв. на тримесечие;
  2. за рулетка в казино за игрална маса – 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
  3. за друго игрално оборудване в казино – 5000 лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване;

За тримесечията преди издаване и след отнемане на лиценза за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване данък не се дължи. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване. В случаите по чл. 40 от Закона за хазарта (временно спиране на дейността) данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.

В случаите на спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето, данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността. Този ред се прилага и за четвърто тримесечие на 2020 г.

 

Деклариране

Организаторът на хазартна игра декларира данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис. 

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние.

Вижте Деклариране

Внасяне на данъка:

Данъкът се внася в сроковете за декларирането му.

Вижте Внасяне

 

Отчетност

Данъчно задължените лица са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите /чл. 219, ал. 1 от ЗКПО/.

Данъчно задължените лица подават годишен отчет за дейността в срок 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

 

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗКПО за невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 276 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не изпълни задължението си по чл. 219, ал. 5 (подаване на годишен отчет за дейността) се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – в размер от 1500 до 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 278 от ЗКПО актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Данък за организаторите на хазартни игри

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!