Z6_PPGAHG8001FDA0QL4NU57O00G2
Z7_PPGAHG8001UV90QL4NMSM600J1

СЪДЪРЖАНИЕ

Лиценз

 
Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за хазарта (ЗХ) законодателят е предвидил всяка хазартна игра или дейност, организирана на територията на Република България, да се осъществява само след издаден лиценз по реда на ЗХ от изпълнителния директор на НАП. 
Лиценз по ЗХ за организиране хазартни игри и дейности може да бъде издаден на:

 1. 1.    Търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, отговарящи на изискванията на този закон.
 2. Еднолични търговци - дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
 3. Държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.
 4. Юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - в случаите, предвидени в този закон.
 5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност – в случаите, предвидени в този закон, с изключение на политическите партии.

Срокът на издадения лиценз може да е с продължителност 5 или 10 години. 

 

Видове хазартни игри и дейности, за които се издава лиценз

Видовете хазартни игри и дейности, за които се издава лиценз по ЗХ са изчерпателно изброени от законодателя като същите са: 

 • лотарийни игри: традиционна лотария, моментна лотария, томбола, числова лотарийна игра (тото, лото, бинго, кено и техни рановидности);
 • игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
 • игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;
 • игри с игрални автомати.
 • игри в игрално казино.
 • дейности по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване. 
 • дейности по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. 

Посочените хазартни игри, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн - пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства  /чл. 41, ал. 2 от ЗХ/.

Лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра или дейност /чл. 3, ал. 3 от ЗХ/, т.е. за всеки вид хазартна игра или дейност се изисква отделен лиценз.

 

Специфични изисквания за издаване на лиценз 

Производството по издаването на първоначален/нов лиценз стартира с постъпило в деловодството на ЦУ на НАП искане с приложени към него документи. 

 

Издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати

За издаване на лиценз и за организиране на хазартни игри с игрални автомати се подава искане от организатора до деловодството на Централно управление на НАП , подадено и по електронен път на имейл: nap@nra.bg, подписано от искателя с квалифициран електронен подпис (КЕП). Искането може да бъде подадено и от упълномощено лице като към документите следва да бъде представено и пълномощно.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от ЗХ, законодателят е въвел ограничение по отношение на лицата, на които може да бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, а именно дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 500 000 лв. или равностойност в друга валута.

Към искането за издаване на лиценз от организатора следва да бъдат представени и всички изискуеми документи, съгласно чл. 5 и чл. 12 от  Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (НДНИЛЗХ)

Искателят за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати трябва да докаже наличието на извършени инвестиции и средства за организиране на играта в размерите, определени в чл. 5, ал., 1, т. 3 от ЗХ.


За издаване на лиценз за срок от 10 години искателят следва да докаже извършени инвестиции в размера, определен в чл. 26, ал. 4, т. 1 от ЗХ.  Легална дефиниция на понятието „инвестиции“ законодателят е дал в чл. 1 т. 19 от Преходните разпоредби на Закона за хазарта.

Освен горепосочено задължение за доказване на инвестиции и средства за организиране на играта, законодателят е въвел и други задължения за искателя, а именно предоставяне на: 

 • Документи за липсата на забраните, описани в чл. 9 от ЗХ
 • Докумнети за спазване изискванията на чл. 44 от ЗХ
 • Документи за спазване изискването на чл. 64, ал. 5 от ЗХ

 

Издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино

За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино се подава искане от организатора до деловодството на Централно управление на НАП. То може да бъде подадено и по електронен път на имейл: nap@nra.bg, подписано от искателя с квалифициран електронен подпис (КЕП) или от упълномощено лице, като към документите следва да бъде представено и пълномощно.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗХ законодателят е въвел ограничение по отношение на лицата, на които може да бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, а именно дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или равностойност в друга валута.

 

ККъм искането за издаване на лиценз от организатора следва да бъдат представени и всички изискуеми документи съгласно чл. 5 и чл. 13 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (НДНИЛЗХ). Искателят за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино трябва да докаже наличието на извършени инвестиции и средства за организиране на играта в размерите определени в чл. 5, ал.1, т. 4 от ЗХ.

За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 10 години искателят следва да докаже извършени инвестиции в размера, посочен в чл. 26, ал. 4, т. 2 от ЗХ.

Легална дефиниция на понятието „инвестиции“ законодателят е дал в § 1 т. 19 от Преходните разпоредби на Закона за хазарта.

Освен горепосоченото задължение за доказване на инвестиции и средства за организиране на играта, законодателят е въвел и други задължения за искателя, а именно: 

 

Издаване на лиценз за дейности по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване 

За издаване на лиценз за осъществяване на дейност по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане от организатора до деловодството на Централно управление на НАП. То може да бъде подадено и по електронен път на имейл: nap@nra.bg, подписано от искателя с квалифициран електронен подпис (КЕП) или от упълномощено лице, като към документите следва да бъде представено и пълномощно.

Към искането за издаване на лиценз от организатора следва да бъдат представени и всички изискуеми документи съгласно чл. 5 и чл. 17 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (НДНИЛЗХ).

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 6 ЗХ, законодателят е вменил в задължение на искателя да докаже наличието на извършени инвестиции в определен размер. За издаване на лиценз за осъществяване на дейност по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване за срок от 10 години искателят следва да докаже инвестициите в размерите по чл. 26, ал. 4, т. 6 от ЗХ.

Легална дефиниция на понятието „инвестиции“ законодателят е дал в чл. 1 т. 19 от Преходните разпоредби на Закона за хазарта. Освен горепосоченото задължение за доказване на инвестиции, законодателят е въвел и други задължения за искателя, а именно: документи за липсата на забраните, описани в чл. 9 от ЗХ. 

 

Издаване на лиценз за дейности по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване

За издаване на лиценз за осъществяване на дейност по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане от организатора до деловодството на Централно управление на НАП. То може да бъде подадено и по електронен път на имейл: nap@nra.bg, подписано от искателя с квалифициран електронен подпис (КЕП) или от упълномощено лице като към документите следва да бъде представено и пълномощно.
Към искането за издаване на лиценз от организатора следва да бъдат представени и всички изискуеми документи съгласно чл. 5 и чл. 17 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (НДНИЛЗХ). Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 7 ЗХ, законодателят е вменил в задължение на искателя да докаже наличието на извършени инвестиции в определен размер.

За издаване на лиценз за осъществяване на дейност по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за срок от 10 години искателят следва да докаже инвестициите в размерите по  чл. 26, ал. 5, от ЗХ. Легална дефиниция на понятието „инвестиции“ законодателят е дал в чл. 1 т. 19 от Преходните разпоредби на Закона за хазарта. Освен горепосоченото задължение за доказване на инвестиции, законодателят е въвел и други задължения за искателя, а именно представянето на документи за липсата на забраните, описани в чл. 9 от ЗХ

 

Специфично изискване при продължаване срока на издаден лиценз

(по реда на чл. 36 от Закона за хазарта) 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 10 и т. 14 от Закона за хазарта (ЗХ) във връзка с подаването на писмени искания за продължаване срока на издаден лиценз по чл. 36 от ЗХ в ЦУ на НАП и с оглед на:

 • настъпилите промени в нормативната уредба, касаеща регулацията на хазарта (промени, свързани с процедурите и начина за измерване на отстояние, настъпили промени в административни адреси на отделни обекти);
 • както и изминалия дълъг времеви период, считано от датата на издаване на първоначалния лиценз;
 • евентуално възникнали промени в обстоятелства, свързани с изпълнение на изискването по чл. 44, ал. 1 от ЗХ,
 • искателите следва да предоставят към подадените от тях искания и актуални документи, установяващи спазване на изискванията за отстояние по чл. 44, ал. 1 от ЗХ.

 

Отговорно залагане

За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с нея, организаторите на хазартни игри са длъжни да поставят на видно място на интернет страниците си:

 • съобщение за опасността от възникване на хазартна зависимост;
 • информация относно възможностите за консултиране и терапия на хазартна зависимост /чл. 10б от ЗХ/.

 

Образци на документи

Искане за извършване на промени в издаден лиценз по чл. 38 от Закона за хазарта

Искане за вписване на промени в издаден лиценз по чл. 37 и чл. 39 от Закона за хазарта (търговска регистрация);

Искане за вписване на промени в издаден лиценз при преобразуване на дружество

Искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри/хазартни дейности по Закона за хазарта

Искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта  (Приложение 1)

Искане за издаване на лиценз по Закона за хазарта за игри организирани онлайн (Приложение 2);

Искане за издаване на лиценз по Закона за хазарта за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване (Приложение 3);

Искане за продължаване срока на издаден лиценз по Закона за хазарта

Искане за прекратяване срока на действие на издаден лиценз

Списък на игралното оборудване което, ще бъде променено (намалено, увеличено, подменено) (Образец НХХДд9), версия А

Списък на игралното оборудване с което, ще бъде променено (намалено, увеличено, подменено) (Образец НХХДд9.1), версия А

Списък на игралното оборудване, което ще бъде в експлоатация след промените (Образец НХХДд10), версия А 

Образец на регистър на посетителите в игрално казино по реда на чл. 74, ал. 1 от ЗХ

Вижте още: Насоки с приложения към тях, предназначени за организаторите на хазартни игри във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба за одобряване на системите им за подаване на информация към сървър на НАП

 

Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!