СЪДЪРЖАНИЕ

За периода от 2011 г. до момента Националната агенция за приходите е изпълнила успешно 41 проекта, от които 30 по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), 2 по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), 1 по Механизъм за свързване на Европа(към ЕК), 4 по Програма „Еркюл“ III на Европейската служба за борба с измамите (към ЕК) и 4 по Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) към ЕК. Общо усвоените средства по тези проекти са на стойност над 12,2 млн. лв.

Чрез изпълнението на следните проекти са постигнати  съществени резултати за дейността и развитието на НАП:

„Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“ (Оперативна програма „Добро управление“);
„Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол” (Оперативна програма „Административен капацитет“);
„Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС“ (Оперативна програма „Административен капацитет“);
„Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” (Оперативна програма „Административен капацитет“);
„Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление“ (Оперативна програма „Административен капацитет“);
„Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“ (Оперативна програма „Административен капацитет“);
„Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“ (Програма "Еркюл" III).


В рамките на Механизъм за свързване на Европа, НАП (в качеството на координатор) реализира проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“, в партньорство с Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Агенцията за социално подпомагане. Чрез изпълнението на проекта се постигна развитие на системите на българските контактни точки, което позволява бърз електронен обмен на данни свързани със социалноосигурителната информация в рамките на ЕС.

28 от изпълнените проекти (по ОПАК, ОПДУ и „Еркюл“ III) са повишили квалификацията и капацитета на служителите на НАП, чрез провеждане на специализирани обучения и работни срещи (включително с данъчни администрации на държави членки) за обмяна на опит в различни области на данъчната практика.

В рамките на четири реализирани проекта по ППСР, НАП е получила техническа (консултантска) подкрепа от страна на експерти от данъчни администрации на държави членки и външни консултанти, с цел подобряването на дейността на бизнес функции на агенцията. Проучени са опит и добри практики в държави членки, разработени са нормативни документи и са проведени специализирани обучения/ семинари за служители на НАП.

В качеството си на партньор на община Перник и община Пазарджик, НАП е участвала в реализирането на 2 проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“, чрез които са извършени ремонтни дейности и дейности за повишаване на енергийната ефективност на сгради, използвани от агенцията.

Проекти в изпълнение

Приоритет за НАП е изпълнението на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Чрез него ще бъде предоставена подкрепа под формата на оборотен капитал на одобрени микро, малки и средни предприятия, които са преустановили или ограничили дейността си в резултат от издадените заповеди на министъра на здравеопазването, свързани с въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната. Общата стойност на проекта е 156 млн. лв.

НАП изпълнява 2 проекта по Оперативна програма „Добро управление“ за повишаване квалификацията на служителите на агенцията, чрез участие в специализирани обучения в областта на ДОПК/АПК и националните счетоводни стандарти.

В процес на изпълнение е проект по Програма "Еркюл" III за усъвършенстване на механизма за прилагане на фискален контрол, с цел постигане на висока степен на защита на финансовите интереси на Р България и Европейския съюз.

Изпълняват се 5 проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи. В изпълнение на проектите на НАП ще бъде предоставена техническа (консултантска) помощ за подобряване на дейността в областта на мрежовата и информационна сигурност, контрола на електронната търговия, управлението на риска, контрола върху корупционния риск.

Чрез Пилотната програма за техническа помощ на ЙОТА се изпълнява проект за споделяне на международен опит от държави членки, относно разработване и внедряване на Програма за управление на данни.

В качеството на партньор на Община Бургас, НАП участва в изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, чрез който ще бъдат извършени обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на агенцията в гр. Бургас.

Вижте повече информация за всички проекти, изпълнявани от НАП.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!