Z6_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O2NQ2
Z7_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O2N66

СЪДЪРЖАНИЕ

Тази интернет страница е официална страница на Националната агенция за приходите (НАП) по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата и мобилното приложение на НАП

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница и мобилното приложение на НАП, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

НАП не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на НАП.

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и мобилното приложение на НАП и се обработват от Агенцията единствено за целите на предоставянето на електронни административни услуги, при стриктно спазване на  разпоредбите на Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Регламент (ЕС)№910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Правила за поверителност на информацията за потребителите на мобилното приложение на НАП

Предоставяне на лични данни от потребителите

Когато използвате мобилното приложение на НАП, за да проверите здравноосигурителния си статус; да направите справка за регистрация по ЗДДС; да проверите сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски; да намерите най-близкия офис на приходната администрация или най-близкия офис за местни данъци и такси на общинската администрация и др., Вие ни предоставяте Ваши лични данни (имена, имейл адрес, възраст, потребителското име, парола и друга информация за регистрация, за идентификация и за контакти), които обработваме съгласно действащата нормативна уредба и Политиката по защита на личните данни в НАП.  

Обработване на личните данни на потребителите

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани, съгласно действащата нормативна уредба за следните цели:

  • за да отговорим на Вашите запитвания;
  • за да подобрим нашето обслужване;
  • за да  Ви информираме за нашите нови услуги;
  • за да търсим Вашето мнение и препоръки за предлаганите услуги;
  • за  цели, свързани с административното обслужване на потребителите и за осигуряването на по-високо качество на услугата;
  • за други цели, които са описани на уебсайта на НАП или в мобилното приложение.

Автоматично събиране на информация

Приложенията за мобилни устройства могат да събират определена информация автоматично. Такъв тип данни са: тип мобилно устройство, версия на операционна система, уникални идентификационни номера на устройството, данни за мобилната мрежа, тип на интернет браузър, информация за начина, по който се използва приложението.

Събиране на информация за местоположение

При използването на мобилни приложения се събира и обработва информация за Вашето местоположение, което спомага за персонализирането на работата Ви. За определянето на местоположението Ви се използват различни технологии, включително IP адрес, GPS и други сензори, които могат да предоставят информация за устройства. Тези правила за поверителност Ви гарантират, че ние няма да разкриваме текущото Ви местоположение на трети лица. Ако не желаете да използваме Вашето местоположение, е необходимо да изключите услугите за местоположение за мобилно приложение, която се намира в настройките на профила Ви или в настройките на мобилни телефони и/или в мобилното приложение.

Право на отказ  от използване на мобилното приложение на НАП

Ако искате да се прекрати обработването на личните Ви данни, Вие имате право на отказ от използването на мобилното приложение на НАП. Това може да стане като деинсталирате приложението чрез  стандартната опция за деинсталация, достъпна през телефона Ви или деинсталация през Google app store или Apple app store.  Може също така да заявите отказ от използването на приложението на имейл адреса на „Информационния център“ на НАП на infocenter@nra.bg.

 

Защита на личните Ви данни

Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени в закон, като ще бъдат съхранявани във времето, в което Вие използвате приложението и в разумен срок след това. Автоматично събраната информация ще бъде запазена в срок до 24 месеца и след това може да бъде съхранявана в обобщена форма. Ако искате данните за потребителския Ви профил и автоматично събраната информация да бъдат изтрити може да се свържете с нас на infocenter@nra.bg. Имайте предвид, че някои или всички събирани данни при използването на приложението са необходими, за да може то да функционира правилно и потребителят да получава по-качествена услуга.

 

Използване на приложението от непълнолетни лица

Мобилното приложение на НАП, за което тези правила за поверителност се отнасят, не са предназначени или създадени за лица под 16-годишна възраст. Ние не събираме лични данни и информация чрез този уебсайт от посетителите в тази възрастова група, без изричното съгласие на техния родител или настойник.

Промени

Настоящите правила за поверителност на информацията, отнасяща се за потребителите, които използват софтуерното приложение на НАП за мобилни устройства, подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за това, как са защитени личните Ви данни, които събираме. Ако продължите да използвате мобилното приложение на НАП, Вие изразявате съгласието си с настоящите правила за поверителност и всички техни актуализации.

Настоящите правила са последно актуализирани на 25 май 2018г.

Съгласие за употреба

Когато използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е посочено в тези правила за поверителност. Това включва използването на „бисквитки“, които представляват текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно поверителността на личните Ви данни при използването на мобилното приложение на НАП, или въпроси относно нашите утвърдени правила за защита на личните данни, обработвани в НАП, можете да се свържете с нас на имейл адреса на „Информационния център“ на НАП: infocenter@nra.bg.

На официалната интернет страница на Агенцията е достъпна Политика по защита на личните данни.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!