Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80090
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C36

СЪДЪРЖАНИЕ

Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност служи за регистриране и отчитане на оборотите от продажби и сторно операции в търговските обекти, установяване на дистанционна връзка и подаване на данни към Националната агенция за приходите.

Видове 

В Наредба №Н-18/13.12.2006 г. има регламентиран специален ред за даване на право на едно лице да използва за регистриране и отчитане на приходите от продажби в търговски обекти ИАСУТД от одобрен тип, вместо да използва фискални устройства. В случай, че лицата отговарят на определените в чл. 53, ал. 1 или чл. 53, ал. 2 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г.  изисквания, те могат да кандидатстват за одобрение на ИАСУТД. Документите за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, имат надпис „СИСТЕМЕН БОН“, като същите са и фактури/дебитни или кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

ИАСУТД за обекта, в който е изпитана /по чл. 53, ал. 1 /;

Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:

  • регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
  • има реализирана дистанционна връзка с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;
  • реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.

ИАСУТД  с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти /по чл. 53, ал. 2/.

Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:

  • регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;
  • има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;
  • разполага с повече от 500 търговски обекта или има реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.

Лицата използващи ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 не са задължени да свързват в мрежата търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.

При невъзможност за изграждане и осъществяване на връзка между обект и централния сървър да регистрират и отчитат продажбите в тези обекти чрез фискални устройства. Обектите се включват в списък, съгласуван с НАП, и техният брой не може да превишава 5 на сто от всички търговски обекти на лицето.

Вижте повече информация за ИАСУТД в глава осем "Особени режими за регистрация и отчитане на продажбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Регистър на одобрените ИАСУТД

Регистър на одобрените ИАСУТД
16.07.2024

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!