Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GH6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SQ5

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходи, които се облагат с окончателен данък са:

1. Облагаемите доходи от дивиденти в полза на едноличен търговец.

2. Облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

 • местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
 • местно физическо лице от източник в чужбина.

3. Доходите, придобити от физически лица при продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

4. Облагаемите доходи от лихви по заеми към кооперация, придобитите от член на кооперацията.

5. Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.

6. Придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки.

7. Придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

8. Придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

9. Облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с  преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане:

 • от местни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
 • от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
 • от чуждестранни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина.

10. Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, придобити на датата на:

 • обратно получаване на внесените суми за застраховки „Живот“;
 • обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
 • получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия;
 • прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;
 • изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
 • усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка „Живот“ се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.

С окончателен данък се облагат и други доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната.

С окончателен данък се облагат и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:

 • Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер.
 • Стипендии за обучение в страната и чужбина.
 • Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 • Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост.
 • Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.
 • Авторски и лицензионни възнаграждения.
 • Възнаграждения за технически услуги.
 • Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници.
 • Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия.
 • Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество.
 • Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество.
 • Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества.
 • Неустойки и обезщетения от всякакъв вид (с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната) в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Ако някой от доходите попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ и е начислен/изплатен в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство, то този доход не се облага с окончателен данък. В тези случаи, лицето, придобило дохода, представя пред платеца на дохода документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!