Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GM7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SA7

СЪДЪРЖАНИЕ

В предприятието на едноличен търговец (ЕТ) можете да включите лични движими и недвижими вещи, които:

  • не са в режим на съсобственост или
  • са част от съпружеска имуществена общност (СИО).

Вещи завеждате в счетоводството на едноличния търговец по документално доказана цена на придобиване. За всяка вещ съставяте протокол, в който посочвате цената и вида на вещта. Ако вещта, която включвате в имуществото на ЕТ, е в режим на СИО, прилагате нотариално заверена декларация от съпруга/съпругата си за съгласие за включване на вещта в имуществото на ЕТ.

При изключване на вещта от имуществото на ЕТ и преминаването на собствеността ѝ отново към физическото лице – собственик, се приема, че е налице продажба по пазарна цена, при която генерирате доход. Облагаемият доход е:

  • разликата между пазарната и данъчната стойност – за данъчни амортизируеми активи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
  • разликата между пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване – за всички други вещи.

Данъчни временни разлики по смисъла на ЗКПО, свързани с вещта, не се признават към момента на продажбата. Пазарната цена при тази продажба става цена на придобиване за физическото лице – собственик на ЕТ, при последваща продажба.

Вижте още Годишен данък за дейност като едноличен търговец.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Закон за корпоративното подоходно облагане,Данък върху доходите на физическите лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!