Z6_PPGAHG8001KKB06KLN815DA464
Z7_PPGAHG8001KKB06KLN815DA410

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте решили да стартирате бизнес в качеството си на физическо лице, без да сте регистрирали фирма, то вие ще подлежите на облагане с пряк данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). 
Този закон урежда облагането на физическите лица, включително от търговската им дейност като едноличен търговец. 

Вижте повече в: Данък върху доходите на физическите лица

За старт в бизнеса като фирма, вижте: Стартиращ бизнес

Облагане


С данък върху доходите се облагат всички доходи, получени от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по закон. Не се облагат доходите:

 • придобити през данъчната година от продажба или замяна на жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
 • от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други, както и доходите от търговия с чуждестранна валута; движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
 • от задължително осигуряване в България или в чужбина;
 • от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица
 • други, подробно изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ.

Данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица. Местните физически лица са задължени да декларират и плащат данък върху придобити доходи от източници в България и в чужбина. Чуждестранните физически лица декларират и плащат данък само върху доходи, придобити от източници в България. 

Според източника, доходите от стопанска дейност могат да бъдат:

 • от стопанска дейност като едноличен търговец, или
 • от друга стопанска дейност.

 

Данък и данъчна основа

С данък върху доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (ЕТ) се облагате, ако сте регистриран като ЕТ, земеделски стопанин, избрал този ред на облагане, и физическо лице, извършващо дейност като търговец без регистрация, като облагането е с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.  

 • Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната данъчна печалба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на ЕТ без заличаването му от търговския регистър. Размерът на данъка е 15%.
 • Едноличните търговци, регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, и физическите лица, извършващи дейност като търговци без регистрация правят авансови вноски по реда на ЗКПО. 

Важно! Търговците по смисъла на Търговския закон (ТЗ) са задължени да водят счетоводна отчетност, като спазват нормите на Закона за счетоводството (ЗСч) и на приложимите счетоводни стандарти.

Ако извършвате друга стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, то тогава облагаемият доход от дейността се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността. 

Има различен размер на разходите, взависимост от спецификите на съответната дейност:

 1. 60 на сто разходи за доходи от дейност на физически лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. 
 2. 40 на сто разходи за:
 • доходи от дейността на физически лица от производство на преработени и непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
 • авторски и лицензионни възнаграждения, включително продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори;
 • изпълнения на артисти;
 • занаятчийска дейност, която не се облага с патентен данък;

       3.  25 на сто разходи за:

 • упражняване на свободна професия (например: счетоводител, нотариус, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, вещо лице, медицински специалист, преводач; архитект; инженер, журналист и др.); 
 • възнаграждения по извънтрудови правоотношения (граждански договори).

 

Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност е 10%.  

За придобитите доходи от друга стопанска дейност дължите и авансов данък по реда на ЗДДФЛ. Авансовият данък се дължи върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. 
Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага, когато физическото лице, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода. В тези случаи размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода. 

 

Деклариране


Дължимият авансов данък се декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за дължими данъци (образец 4001). Когато данъкът се определя и внася от лицето, придобило дохода, това е лицето, което подава и декларацията за дължими данъци в сроковете за внасяне на дължимия данък – до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на доходите. За доходите, придобити през четвъртото тримесечие, не се дължи авансов данък и съответно не се подава декларация за дължими данъци. 

Всяка година сте задължени да декларирате получените доходи като подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Вижте повече в: Деклариране на доходите на физическите лица

Ако сте регистриран едноличен търговец, регистриран земеделски стопанин, избрал този ред на облагане или физическо лице, извършващо дейност като търговец без регистрация по ТЗ, за придобитите доходи следва да попълните приложение № 2 към годишната данъчна декларация.

Ако извършвате друга стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на ТЗ за придобитите доходи към годишната данъчна декларация, следва да попълните приложение № 3 към нея.

Срокове 

 • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация, ако извършвате стопанска дейност като едноличен търговец, регистриран земеделски стопанин, избрал този ред на облагане, или физическо лице, извършващо дейност като търговец без регистрация като ЕТ, е от 1 март до 30 юни на годината следваща годината на придобиване на дохода. Заедно с нея сте длъжни да представите и годишен отчет за дейността (статистическия отчет по чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката). 
 • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация, ако сте физическо лице, което не е търговец по смисъла на ТЗ, е от 10 януари до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода. Декларацията се подава с електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) през портала за е-услуги на НАП. Декларацията може да бъде подадена от физическите лица и в офис на НАП, по пощата или в пощенските станции. 

Важно: Самоосигуряващите се лица (по смисъла на КСО) подават годишната си данъчна декларация само по електронен път. Може да ползвате 5% отстъпка, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговаряте на следните условия:

 • подадете декларация по електронен път;
 • подадете декларацията до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • внесете данъка за довнасяне по декларацията до 31 март на следващата година.

 

Коригираща декларация

След като подадете годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, е възможно да установите пропуски или грешки в декларираните данни. Промени по декларираните данни и обстоятелства можете да направите като подадете нова декларация. Новата декларация замества предходната, затова следва да съдържа всички верни данни за годината, а не само тези които се променят.

Имате право на неограничен брой корекции преди изтичане на крайния срок за подаването годишна данъчна декларация до 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане). 
При откриване на грешка в декларираните данни след 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане), имате право, еднократно, в срок до 30 септември на същата година, да направите промени чрез подаване на нова декларация.
При подаването на такава коригираща декларация не можете да ползвате отстъпка от 5 на сто, тъй като няма да е изпълнено изискването декларацията да е подадена в срока за ползване на отстъпката. Ако е изчислена отстъпка от 5 на сто в първоначално подадената/ите декларация/и, при извършването на корекция ще загубите отстъпката.

Вижте повече в: Коригираща декларация

 

Данъчни облекчения

За доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност може да ползвате данъчни облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

Внасяне на данъка

 • Дължимият данък върху годишната данъчна основа на физическо лице, което e регистриран едноличен търговец, земеделски стопанин, избрал този ред на облагане или физическо лице, извършващо дейност като търговец без регистрация по Търговския закон, се внася до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на доходите. 
 • Дължимият данък върху общата годишна данъчна основа от физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Забележка: Текстът в синьо, който е подчертан, представлява линк към страницата на НАП, откъдето можете да получите подробна информация по конкретната тема.  

Вижте повече в: Данъчни облекчения

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!